nieuws

Terug naar UWV? No way!

Schade

Velen lijken het met elkaar eens te zijn: werkgevers die nu WGA eigenrisicodrager zijn moeten terug naar UWV. De reden: publieke premies voor 2014 liggen lager dan de private. En verzekeraars hebben het WGA dossier niet goed opgepakt. Klopt allebei. Maar! We zitten collectief appels met peren te vergelijken. Private en publieke premie én dienstverlening is niet met elkaar te vergelijken! Bovendien sanctioneert publiek wel richting privaat, maar waarom kan een private partij UWV niet sanctioneren?

Bij een verzekeraar verzekert u een toekomstig onzeker voorval. Bij UWV (mede) financiert u de kosten uit het verleden, al dan niet met een vermenigvuldigingsfactor. Wil uw klant zekerheid voor de toekomst of een boete uit het verleden? En hoe verhoudt de private arborol zich met de publieke (UWV) arborol? Waar ligt de toekomst?
Voor de hybride financieringssystematiek, waarin publieke en private uitvoering naast elkaar bestaan, is destijds gekozen omdat ten tijde van invoering van de WGA geen aanwijzingen bestonden rond de vraag wat de meest efficiënte en effectieve uitvoeringssystematiek is. We kunnen nu voorzichtig conclusies gaan trekken.
Private versus publieke arborol
Meerdere studies (met name uitgevoerd door APE en Astri) hebben aangetoond dat de private arborol beter werkt dan de publieke. Voor 23% van de zieke vangetters wordt slechts een Plan van Aanpak gemaakt door UWV (tegen 63% van werknemers, wat ook niet echt best is overigens). Werknemers waarderen de private arborol ook met een hoger cijfer dan vangnetters die door UWV worden begeleid.
Circa 22% van de publiek verzekerde bedrijven zegt ondersteuning van UWV te krijgen in de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid, tegen 47% van de privaat verzekerden. Uit onderzoek van APE in opdracht van het ministerie blijkt dat UWV voor slechts 15% van de groep WGA 80-100 re-integratietrajecten inzet. Cijfers uit de private markt zijn mij niet bekend, maar met de huidige resultaten op WGA portefeuilles durf ik wel een aanname te doen dat dit percentage fors hoger ligt.
Premies
De premies voor 2014 zijn gemiddeld lager bij UWV dan bij verzekeraars. Maar dit nivelleert wel weer. Let maar op. Zo is al bekend dat de premie voor WGA-flex de komende jaren flink toenemen: van 0,17% in 2014 naar structureel 0,50% vanaf 2015 (bron: UWV).
Als u het mij vraagt heeft UWV over 10 jaar nog steeds geen verzuimverzekering en ook geen financieel product meer voor de Ziektewet. Allemaal privaat geregeld. De overheid stuurt wel aan op hybride stelsels, maar is al jaren bezig om stukje bij beetje de regelingen over te hevelen van publiek naar privaat. En dat is maar goed ook. Gecommitteerde werkgevers bereiken meer. En niemand zit te wachten op versnipperde combinaties van polissen en dienstverlening.  Wordt uw klant er echt beter van als bij terugkeer UWV er rond €200,- tot €500,- premie wordt bespaard, voor dit ene jaar?
Oh ja: in sommige sectoren krijgt men in 25% van de gevallen een loonsanctie. Wanneer gaat de private markt de publieke markt controleren op arbo taken? En welke sancties kan de private markt dan opleggen aan UWV?

Reageer op dit artikel