nieuws

Links- of rechtsom uit de WGA? Wie er niet in komt hoeft er ook niet uit!

Schade

Onlangs kopte verzekeringsmakelaar en risicoadviseur AON dat een betere schadelastbeheersing van de WIA de BV Nederland 2 miljard euro scheelt. Dit in reactie op een voorstel van de VVD om arbeidsongeschikten met een uitkering tweejaarlijks te laten herkeuren. Volgens AON hebben meer mensen bij herkeuring recht op een IVA-uitkering. Dat is inderdaad aantrekkelijk voor WGA eigen risico dragers en -verzekeraars, maar de BV Nederland is toch vooral gebaat bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Ook in onze praktijk voor medische expertises en second opinions bij ziekte en arbeidsongeschiktheid blijkt dat het belangrijk is dat eigen risico dragers goed opletten wanneer zij de WIA-beschikking van het UWV ontvangen, en alert zijn op wijziging van de gezondheidstoestand van (ex-)werknemers die in de WGA zijn ingestroomd. In het merendeel van de 80-100 WGA uitslagen bij het UWV wordt gesteld dat nog geen sprake is van een medische eindsituatie of dat er nog behandelopties zijn waardoor de belastbaarheid kan verbeteren. Pas als sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid komen werknemers in aanmerking voor een IVA-uitkering. Maar dat moet je dan wel in de gaten houden en goed laten onderbouwen op basis van medisch geobjectiveerde informatie en de juiste verzekeringsgeneeskundige protocollen en richtlijnen. Soms kan dat al meteen in een bezwaarprocedure en soms moet eerst nog een behandeling worden afgewacht of juist worden ingezet.

Verschuiving naar het collectief
De totale IVA-uitkeringslast wordt collectief omgeslagen over alle werkgevers gezamenlijk. Herkeuring scheelt de BV Nederland dus geen 2 miljard. Het scheelt vooral de individuele eigen risico dragers en hun verzekeraars veel geld omdat schade op deze manier kan worden verlegd naar het collectief. Collectieve lasten besparen kan alleen als arbeidsongeschiktheid wordt voorkomen (of de hoogte van de uitkeringen wordt verlaagd maar dat terzijde).

Dossier niet op orde
Naast de dossiers die wij onderbouwen voor IVA zien we regelmatig dossiers waarin (nog) geen adequate behandeling heeft plaats gevonden of waarin niet gehandeld is conform de richtlijnen en protocollen. In deze dossiers kunnen medische klachten verergeren en zich ontwikkelen tot schijnbaar onoplosbare dossiers als gevolg van bijkomende psychische klachten, sociaal maatschappelijke problematiek en verslechterde arbeidsrelaties. Dit zijn dossiers die gemakkelijk twee jaar kunnen duren en zelfs tot partiële arbeidsongeschiktheid kunnen leiden, maar zelden resulteren in een IVA.

Arbeidsongeschiktheid vermijden
Het is in deze dossiers van groot belang om al vroegtijdig, dat wil zeggen ruim voor het einde van de wachttijd voor de WIA keuring, over te gaan tot objectivering van ziekte of medisch gebrek. Deze medische objectivering geldt niet alleen als grondslag voor de bepaling van arbeidsongeschiktheid bij de claimbeoordeling door het UWV, maar is ook belangrijk als vroegtijdige interventie in stagnerende dossiers om zo nodig tot bijstelling te komen van een behandeling of einddoel voor re-integratie. Niet in de laatste plaats door een bijdrage te leveren aan inzicht en acceptatie bij werknemer en werkgever over de (on)mogelijkheid om herstel te bevorderen, belastbaarheid te verhogen, werkhervatting te realiseren en arbeidsongeschiktheid te vermijden.

In WGA schadelastbeheersingsprocessen dient op kritische momenten een expliciete check te worden uitgevoerd op de vraag of het dossier adequaat medisch is geobjectiveerd en of sprake is van een aanpak conform de op de medische klachten van toepassing zijnde richtlijnen en protocollen. Hierdoor kan zo nodig tijdig actie worden ondernomen ter afwending van vermijdbare WGA-lasten.

Vinger aan de pols houden
De bedrijfsarts baseert zijn sociaal medische begeleiding in de eerste twee ziektejaren met name op het verhaal van de zieke werknemer zelf en op inlichtingen van behandelend artsen. De informatie van behandelaars is echter niet altijd voldoende eenduidig en concreet en laat nogal eens op zich wachten. Het is dus verstandig om op vaste tijdstippen in overleg met de bedrijfsarts na te gaan of het zinvol is om een medische expertise of belastbaarheidsonderzoek in te zetten. Bijvoorbeeld als second opinion na 6 maanden verzuim indien herstel stagneert, of bij twijfel over benutbare mogelijkheden. Een ander logisch moment is de eerstejaarsevaluatie wanneer onduidelijkheid bestaat over eventuele blijvende medische beperkingen en een realistisch einddoel voor re-integratie. Op deze manier worden de verzuimbegeleidingsactiviteiten in het WVP-proces op een logische wijze verbonden met schadelastbeheersing in het WGA-proces.

Een artikel over het voorstel van de VVD en de reactie daarop van Aon is vandaag verschenen in AMplus.

Reageer op dit artikel