nieuws

Reaal en Delta Lloyd moeten uitbranden niet-gemelde bus toch vergoeden

Schade

Reaal en Delta Lloyd moeten de eigenaar van een bus- en touringcarbedrijf de schade vergoeden die is ontstaan doordat een van zijn bussen door brand verloren is gegaan, zo heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld. Vergoeding van de schade was aanvankelijk afgewezen omdat de aankoop van de bus niet was gemeld bij beide verzekeraars.

Reaal en Delta Lloyd moeten uitbranden niet-gemelde bus toch vergoeden

Het busbedrijf heeft via makelaar TBF een beurspolis gesloten, waarmee het wagenpark tegen brandschade is verzekerd. “De verzekering geldt voor alle aan verzekeringnemer toebehorende motorrijtuigen”, zo vermeldt de wagenparkclausule op het polisblad. “Voor de in de loop van het verzekeringsjaar aangeschafte motorrijtuigen bestaat automatisch dekking.” De premie wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een opgave (per 1 april) door de verzekerde.
Weigering
Randstad Verzekeringen treedt op als intermediair en heeft eind maart 2008 van het bedrijf een opgave ontvangen, waarop tevens een begin dat jaar aangeschafte Mercedes-bus staat. Dat overzicht blijkt echter niet aan Reaal en Delta Lloyd te zijn doorgegeven, als de bus eind december 2009 volledig uitbrandt. Dat is reden om uitkering van de dagwaarde, getaxeerd op € 217.500,  te weigeren.
De eigenaar van het busbedrijf daagt zowel Randstad als beide verzekeraars voor de rechter: Randstad moet een schadevergoeding betalen omdat de uitkering terecht en door haar toedoen is geweigerd, aldus de eiser. Reaal en Delta Lloyd zouden moeten uitkeren als de rechter van oordeel is dat Randstad geen verwijt treft.

Clausule
De rechtbank vindt dat de eerstgenoemde bepaling op het polisblad duidelijk stelt dat alle motorrijtuigen verzekerd zijn. “Enigerlei voorwaarde voor het verzekerd zijn, anders dan het aan eiser toebehoren van het desbetreffende voertuig, kan uit deze bepaling niet worden afgeleid.” Dat jaarlijks aan de hand van de opgave van verzekeringnemer de premie wordt vastgesteld, zegt nog niets over het al dan niet verzekerd zijn van de voertuigen, oordeelt de rechter. Het verweer van de verzekeraars dat de clausule al sinds 1995 wordt toegepast, treft volgens hem geen doel. De schade is dus gedekt op de polis. Reaal en Delta Lloyd moeten allebei de helft van de dagwaarde aan de busonderneming vergoeden.
Fout leidt niet tot schade
Volgens de rechtbank is niet meer van belang dat de eiser in eerste instantie schadevergoeding heeft gevorderd van Randstad en daarmee de afwijzing van Reaal en Delta Lloyd heeft geaccepteerd: “In het licht van het hiervoor overwogene acht de rechtbank die omstandigheid van onvoldoende gewicht om te kunnen leiden tot een andersluidende uitleg van de clausule.” De rechter is het dan ook eens met Randstad, die stelt dat er wel een fout is gemaakt, maar dat die niet tot schade heeft geleid omdat de bus wel degelijk verzekerd was. Bavam, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Randstad, heeft overigens voorafgaand aan de rechtszaak nog wel het aanbod gedaan om 50% van de schade te vergoeden.
Lees hier de uitspraak over de wagenparkclausule

Reageer op dit artikel