nieuws

Accountants schieten zorgsector te hulp

Schade

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft recent het Platform Zorg ingesteld, met als doel knelpunten in de rapportage- en controleketen van de zorgsector te benoemen, te analyseren en van een oplossing te voorzien. De deelnemers aan dit platform zijn werkzaam bij zorginstellingen, zorgverzekeraars, brancheorganisaties, toezichthouders en het ministerie van VWS.

Accountants schieten zorgsector te hulp

Het komende halfjaar richt het platform zich onder meer op het afstemmen van de financiële verslaglegging van ziekenhuizen en zorgverzekeraars op elkaar: “Ziekenhuizen sluiten het boekjaar af op 31 december en stellen de jaarrekening op voor de tot dan toe verrichte behandelingen. De behandeling van patiënten loopt echter door in het nieuwe jaar. Verzekeraars moeten de kosten van de totale behandeling van de patiënt financieren. Ze boeken daarom niet alleen vergoedingen voor verrichte handelingen in het kalenderjaar, maar schatten ook de vergoeding in voor verrichtingen die bij de betreffende patiënt nog in het nieuwe jaar zullen volgen. Verzekeraars hebben in hun jaarrekening daardoor te maken met veel risico’s en onzekerheden en daaraan gekoppelde hoge solvabiliteitseisen. De informatie van ziekenhuizen en verzekeraars is daarom moeilijk vergelijkbaar”, aldus de NBA. “Dit geeft, naast complicaties in sturing en verantwoording, ook uitvoeringstechnische problemen en hindert in het gezamenlijk streven de zorgkosten te beheersen.”
Het Platform Zorg gaat onderzoeken of dit slimmer kan. Dat geldt ook voor inefficiënties in de zorgketen, het tweede onderzoeksterrein van het platform. Naast openbaar accountants, intern accountants en accountants in business zijn ook niet-accountants vertegenwoordigd. Alle betrokkenen nemen deel op persoonlijke titel. Het platform wordt voorgezeten door Robert Mul, projectleiders zijn Michel Admiraal en Rob Schouten. De eerste adviezen zullen naar verwachting nog dit najaar worden uitgebracht.

Reageer op dit artikel