nieuws

Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen ingetrokken

Pensioen 888

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel over fuserende bedrijfstakpensioenfondsen ingetrokken. Zowel de Tweede Kamer als de pensioensector zelf was uitermate kritisch over het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen ingetrokken

Het wetsvoorstel beoogde primair consolidatie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te bevorderen. In het wetsvoorstel was het mogelijk om bij een fusie tijdelijk afgescheiden vermogens aan te houden. Ondanks alle ingebouwde waarborgen leidde het wetsvoorstel tot heel veel vragen, niet alleen van de Tweede Kamer maar ook van de Pensioenfederatie.

Geen draagvlak shoprecht

In het wetsvoorstel stond ook iets over waardeoverdracht van nettopensioen. De minister constateert dat ook over dit onderdeel, met name door de fracties van CDA, GroenLinks en SP, veel kritische vragen zijn gesteld. Hij concludeert dan ook dat er geen draagvlak lijkt te zijn voor de introductie van een shoprecht nettopensioen bij pensioenfondsen. De minister beraadt zich nu op alternatieven om de mogelijkheden voor schaalvergroting van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in de toekomst te faciliteren. De mogelijkheid tot waardeoverdracht van nettopensioen gaat hij nader bekijken in het kader van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarbij neemt hij ook integraal de afbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars in ogenschouw.

Reageer op dit artikel