nieuws

Koolmees komt met drie mogelijke pensioenscenario’s

Pensioen 5226

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft middels een brief aan de Tweede Kamer vandaag laten weten dat hij betere communicatie wil over pensioenen om de onzekerheid bij deelnemers zoveel mogelijk weg te nemen. De minister stelt dat pensioenuitvoerders, fondsen en verzekeraars niet langer over een vast bedrag moeten communiceren, maar over drie mogelijke scenario’s die hij omschrijft als: standaard, optimistisch en pessimistisch.

Koolmees komt met drie mogelijke pensioenscenario’s

“Ik vind het belangrijk dat deelnemers meer dan nu inzicht krijgen in hun te verwachten pensioen en dat het helder is dat het meer of minder kan worden. Een beter inzicht creëert voor deelnemers een duidelijk handelingsperspectief. Daarom wil ik dat het enkele bedrag dat nu op mijnpensioenoverzicht.nl wordt getoond als het ‘te bereiken pensioen’ wordt vervangen door drie bedragen. Die bedragen worden berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. Dit is in lijn met de Wet pensioencommunicatie, die een gefaseerde inwerkingtreding kent”, zo schrijft de minister.

Indexatie

Koolmees wijst er ook op dat in de communicatie ook inzicht moet worden gegeven over de verwachte inflatie en hoe daarin gecompenseerd kan worden. Over die indexatie schrijft hij: “Veel pensioenregelingen kennen een indexatieambitie. Maar zoals de afgelopen periode geleerd heeft, zijn pensioenfondsen lang niet altijd in de positie om daadwerkelijk te indexeren. In het reglementair te bereiken pensioen wordt echter geen rekening gehouden met de kans dat in sommige jaren niet geïndexeerd kan worden. Daarmee is het reglementair te bereiken pensioen bij regelingen met een voorwaardelijke indexatie vooral te beschouwen als een ambitie en geeft het geen inzicht in de verwachting dat die ambitie in de toekomst kan worden waargemaakt.”

‘Navigatiemetafoor’

Vanaf 2019 moet volgens de minister behalve op mijnpensioenoverzicht.nl ook op het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht (UPO) het te verwachten pensioen worden weergegeven door drie bedragen berekend volgens drie scenario’s. Onderzoeksbureau Motivaction heeft in 2017 in opdracht van het ministerie van SZW onderzocht welke communicatievorm op mijnpensioenoverzicht.nl er het beste in slaagt om deelnemers inzicht te geven in onzekerheid en koopkracht, waarbij de getoonde informatie geen verwarring mag veroorzaken bij deelnemers. Motivaction bedacht ‘de navigatiemetafoor’ waar een visual met drie pijlen uit voort is gekomen. die de pensioenaanbieders moeten gaan gebruiken. De pijlen geven de scenario’s aan met het verwachte resultaat, de pijler voor het scenario’s waarin ‘het tegenzit’ en een voor ‘als het meezit’. Het kabinet wil uiterlijk in het voorjaar een advies van de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel.

Verwarring

In een reactie op de voorstellen van de minister meldt woordvoerder Paul Koopman van het Verbond van Verzekeraars het volgende: “We delen de ambitie van de minister om zo goed mogelijk inzicht te bieden in koopkracht en onzekerheden die met pensioenregelingen samenhangen. We gaan de voorstellen dan ook goed bekijken. Maar op het eerste oog vragen we ons wel af of de uitwerking die hij kiest, met een reeks aan lastig te vergelijken bedragen, de deelnemer beter inzicht biedt. Zo maakt inflatie het pensioen niet minder, maar de boodschappen duurder. Communiceren dat het pensioen lager uitvalt door inflatie kan dus verwarring geven”.

Hij vervolgt: “Bovendien wordt er onvoldoende rekening gehouden met pensioenregelingen met harde uitkeringsgaranties die verzekeraars aanbieden. We gaan dus graag in overleg over hoe we dit beter en passender kunnen krijgen, ook gebruik makend van inzichten van consumentenonderzoek op dit punt. Wat als de deelnemer het niet begrijpt schieten we ons doel voorbij.”

Reageer op dit artikel