nieuws

Pensioenfederatie: ‘Verdere consolidatieslag pensioensector in lijn der verwachting’

Pensioen 1990

Pensioenfederatie: ‘Verdere consolidatieslag pensioensector in lijn der verwachting’

De Pensioenfederatie heeft vandaag haar beleidsagenda voor 2018 gepubliceerd. Hierin stelt de federatie dat toekomstig gepensioneerden in steeds grotere mate zelf verantwoordelijk worden voor hun pensioen, doordat zowel overheid als werkgevers deze verantwoordelijkheid in toenemende mate verschuiven naar de deelnemer. De veranderingen die op de pensioensector afkomen stellen volgens de federatie hoge eisen aan het verandervermogen van alle schakels. De belangrijkste strategische beleidsvraagstukken waarvoor de federatie zich in 2018 in gaat zetten bestaan onder andere uit: het alternatieve pensioencontract en transitie, het bieden van meer keuzemogelijkheden voor deelnemers en aandacht voor zzp’ers en flexwerkers.

De teneur van de beleidsagenda is de veranderingen in het huidige tijdperk en de transitie die het pensioenstelsel meemaakt. Dit vraagt, zo wordt gesteld, om ‘een integrale aanpak’. Toekomstig gepensioneerden zullen vooral behoefte hebben aan ‘transparantie en begrijpelijkheid’: “Door verschuiving van verantwoordelijkheid naar individuen neemt de roep om zeggenschap toe. Deze ontwikkeling maakt het belangrijk dat deelnemers meer dan nu gepersonaliseerd inzicht krijgen in hun pensioeninkomen, de ontwikkeling hiervan na pensionering en de mate waarin dit aansluit op het verwachte uitgavenpatroon. Dat kan de begrijpelijkheid, transparantie en mogelijkerwijs ook het vertrouwen ten goede komen. Aan de andere kant zal dit leiden tot een grotere nadruk op de zorgplicht van pensioenfondsen”.

Fintech

Technologische vernieuwingen hebben volgens de Pensioenfederatie een toenemende invloed op de pensioensector. “De mogelijkheden van technologische vernieuwingen worden nog lang niet allemaal benut in de pensioenwereld”, schrijft de federatie en meldt daarbij dat zij een samenwerking is aangegaan met Holland Fintech. “Deze samenwerkingsrelatie biedt een platform om kennis te delen. De Pensioenfederatie gaat samen met Holland Fintech evenementen organiseren over de mogelijkheden van Fintech voor de leden.”  Kansen zijn er volop volgens de federatie: “De bedreigingen ook. Denk aan cyberaanvallen en malware: pensioenuitvoerders hebben databases met privacygevoelige informatie en het proces van uitbetalen van pensioenen mag nooit haperen.”

Experimenteren

Om te kunnen innoveren is het nodig dat de Pensioenfederatie ook experimenteert. Hier haakt de federatie als volgt op in: “Beleidskaders en toezichtkaders bepalen de ruimte die daarvoor beschikbaar is. Zogenoemde regulatory sandboxes, zoals Innovation Hub, van DNB en Autoriteit Financiële Markten (AFM) bieden ruimte voor vernieuwende initiatieven in de financiële sector. Wij willen graag bijdragen aan het accommoderen van innovatieve ontwikkelingen die passen binnen de toezicht- en beleidsdoelstellingen van beleidsmakers en toezichthouders.”

Omslag in denken en wendbaarheid van de sector

“Wanneer wordt gesproken over pensioen gaat het niet alleen om de financiële houdbaarheid van het stelsel, maar steeds vaker om de maatschappelijke houdbaarheid daarvan. Voorbeelden daarvan zijn het debat over verantwoord beleggen, de roep om meer transparantie en duurzaam beleggen met het oog op de energietransitie. Dat vraagt niet alleen een omslag in denken, maar ook wendbaarheid van de pensioensector”, valt in de agenda te lezen. De belangrijkste strategische beleidsvraagstukken waarvoor de federatie zich in 2018 in gaat zetten bestaat onder andere uit: het alternatieve pensioencontract en transitie, het bieden van meer keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld een éénmalige uitkering op pensioendatum) aan deelnemers, en aandacht voor zzp’ers en flexwerkers.

Verdere consolidatieslag

De Pensioenfederatie voorspelt ook het volgende: “Een verdere consolidatieslag in de pensioensector ligt in de lijn der verwachting. Aan besturen en bestuursleden worden steeds verdergaande geschiktheidseisen gesteld en ontwikkelingen als integraal risicomanagement spelen een steeds belangrijker rol. Ook overgangen en fusies tussen andere pensioenfondsen vinden plaats om tot een betere schaalgrootte en kostenefficiëntie te komen.”

Investeren Nederlandse economie

Pensioenfondsen werden vorig jaar verweten, onder andere door voormalig minister Kamp, dat zij te weinig investeren in de Nederlandse economie. In de beleidsagenda meldt de federatie hier over dit onderwerp: ” De Pensioenfederatie blijft in gesprek met overheid en stakeholders over de mogelijkheden voor pensioenfondsen om bij te dragen aan de Nederlandse economie, en aan de verduurzaming daarvan.” Even verder valt te lezen: “Pensioenfondsen investeren in Nederland. In infrastructuur, hypotheken, huurwoningen en ander vastgoed, ze doen mee met de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII). Niettemin ziet de pensioensector zich geconfronteerd met een discussie over de rol van pensioenfondsen bij kredietverlening aan bedrijven en huishoudens in Nederland. Een discussie die meebeweegt met politieke en maatschappelijke sentimenten. Investeren in Nederland is evenwel een thema dat verder gaat dan uitsluitend de pensioensector.”

Hypotheekschulden

Een aanvullend pensioen moet volgens de federatie een grote terugval in levensstandaard na pensionering voorkomen, maar wijst ook op de combinatie van van hoge pensioen- en woningvermogens met hoge hypotheekschulden: “De hypotheekrenteaftrek heeft tophypotheken gestimuleerd waardoor uitgaven voor wonen zwaar op het budget van huishoudens drukken. Daarnaast willen wij met de overheid het gesprek voeren over wat de betekenis is van een vervangingsratio waarin de waarde van de eigen woning is verwerkt. Daarbij zouden ook de behoeften van diverse inkomenscategorieën moeten worden betrokken. Wij wijzen erop dat er vele huishoudens zijn met lage of middeninkomens met relatief bescheiden vermogensvorming via de eigen woning.”

Wat betreft de impact hiervan op toekomstige generaties schrijft de federatie: “Toekomstige generaties zullen steeds meer worden geconfronteerd met de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt (meer flexibele arbeid: tijdelijk contract en/of zzp’er) en de gevolgen hiervan voor de pensioenopbouw en de toegang tot de hypotheekmarkt.”

 

Reageer op dit artikel