nieuws

Kamerbrief over medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen

Pensioen 721

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over medezeggenschap in relatie tot pensioen bij kleine ondernemingen.

Kamerbrief over medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen

In 2016 is de Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen in werking getreden. Tijdens de plenaire behandeling van deze wet is toegezegd de Sociaal-Economische Raad (SER) advies te vragen over medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen bij kleine ondernemingen. In de brief geeft de minister een overzicht van het bestaande medezeggenschapstelsel ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen en wordt vervolgens aangegeven hoe hij het advies ter hand wil nemen.

Hij schrijft onder andere: “Samengevat is de inspraak van werknemers op de arbeidsvoorwaarde pensioen in eerste aanleg geregeld op collectief niveau, middels de afspraken die sociale partners in een collectieve arbeidsovereenkomst of binnen een bedrijfstak maken. Indien er niet op collectief niveau afspraken zijn gemaakt verloopt de inspraak van werknemers via de OR of, in het geval van kleine ondernemingen, via de PVT of PV. Dit laatste is naar inschatting het geval voor circa 10.000 bedrijven.”

SER

Koolmees won advies in van de SER: “Uit het briefadvies en uit de nadere verkennende gesprekken die ik met de leden van de SER heb gevoerd, blijkt vooral bezorgdheid over het kennisniveau van werkgevers en werknemers met betrekking tot medezeggenschap en pensioen en niet zozeer bezorgdheid over het stelsel van medezeggenschap voor kleine ondernemingen als zodanig. Werknemers en werkgevers kunnen de impact van een nieuwe pensioenregeling of wijzigingen daarin vaak moeilijk overzien, noch zijn zij zich bewust van de medezeggenschapsbevoegdheden en -plichten bij het vaststellen of wijzigen van een pensioenregeling.”

Bevorderen van kennis

Ook schrijft hij: “Naast de SER dragen pensioenuitvoerders en onafhankelijk adviseurs bij aan het bevorderen van kennis over medezeggenschap en pensioenen. Bij het offertetraject tot het aangaan, wijzigen of verlengen van een overeenkomst, attenderen zij werkgevers bijvoorbeeld op de rol van medezeggenschap in het traject. Daarnaast spelen zij een rol in het vergroten van pensioenkennis. Zij hebben daarbij de mogelijkheid in informatie te voorzien die direct aansluit bij de specifieke situatie die voor een werkgever of werknemer geldt.

Actievere rol sociale partners

Koolmees is van mening dat met een actieve rol van sociale partners, SER en pensioenuitvoerders op de meest adequate manier invulling kan worden gegeven aan het bevorderen van het kennisniveau en het voorzien in informatie met betrekking tot medezeggenschap en de arbeidsvoorwaarde pensioen. “Ik acht dit doelmatiger en beter passend bij het primaat van werkgevers en werknemers, dan het oprichten van een extra algemene informatiebron vanuit de overheid. Ik zal ter ondersteuning hiervan wel de tweede aanbeveling van de SER ter hand nemen en de bevoegdheden van de PVT en PV binnen de WOR op enkele vlakken versterken.”

 

Reageer op dit artikel