nieuws

Dijsselbloem geen voorstander verdere harmonisatie tweede pijler pensioen

Pensioen 1096

Dijsselbloem geen voorstander verdere harmonisatie tweede pijler pensioen

Minister Dijsselbloem heeft nogmaals bevestigd dat Nederland geen voorstander is van verdere harmonisatie van de standaarden voor tweede pijler pensioenen. Dijsselbloem geeft hiermee antwoord op de zorgen die leven over de positie van het Nederlands pensioenstelsel in de Europese Kapitaalmarktunie.

In een Kamerbrief onderschrijft Dijsselbloem de doelstelling van de Europese Commissie om de pensioenbesparingen in sommige lidstaten te stimuleren. De minister stelt echter tegelijkertijd de de toegevoegde waarde voor Nederland niet te zien. “Nederland heeft reeds aanzienlijke pensioenbesparingen en een pensioensysteem dat – ondanks de in de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel geconstateerde uitdagingen – in vergelijkend perspectief goede uitkomsten levert. Zo heeft Nederland binnen de OESO de laagste armoede onder ouderen en de hoogste vervangingsratio (verhouding tussen pensioeninkomen en werknemersinkomen). Voor Nederland is het daarmee van belang welke middelen de Europese Commissie kiest om pensioenbesparingen in het kader van de kapitaalmarktunie te stimuleren en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande Nederlandse regelingen in de tweede en derde pijler.”

Gestandaardiseerde persoonlijke pensioenproducten
Dijsselbloem wijst op de eerdere afwijzende reactie van het Kabinet op de consultatienota van de Europese Commissie over gestandaardiseerde persoonlijke pensioenproducten. “Voor het kabinet is op dit moment onvoldoende helder wat de toegevoegde waarde van een separaat productregime is, naast de bestaande geharmoniseerde prudentiële kaders voor bijvoorbeeld banken of verzekeraars op basis waarvan reeds pensioenproducten in de derde pijler kunnen worden aangeboden. Eveneens is onduidelijk hoe het product zal worden vormgegeven in het bijzonder richting de deelnemer.”

Arbeidsvoorwaardelijk karakter tweede pijler pensioen
Hij vervolgt: “Nederland heeft in eerdere reacties op het actieplan duidelijk aangegeven geen voorstander te zijn van verdere harmonisatie ten aanzien van standaarden voor tweede pijler pensioenen. Pensioenregelingen in de tweede pijler hebben een belangrijk arbeidsvoorwaardelijk karakter en komen tot stand op basis van onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers binnen de kaders van nationale prudentiële regelgeving op basis van Europese minimumstandaarden. Het kabinet vindt het van belang dat lidstaten in de EU deze discretie behouden ten aanzien van de formulering van kapitaal- en risicostandaarden van pensioenfondsen en is dan ook geen voorstander van verdere Europese harmonisatie op dit vlak.”

 

Reageer op dit artikel