nieuws

Geringe loonkostenstijging dankzij lagere pensioenpremie

Pensioen

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met slechts 0,4 % gestegen, terwijl de cao-lonen met 1,2 % omhoog gingen. Deze geringe loonkostenstijging, de laagste toename in vijftien jaar, komt vooral door wijzigingen in werkgeverspremies. Dat becijferde het CBS.

Geringe loonkostenstijging dankzij lagere pensioenpremie

Dat de loonkostenstijging in het eerste kwartaal gering is, komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse premies, waaronder die voor pensioen en WW. Het is niet de eerste keer dat de loonkosten minder toegenomen zijn dan de cao-lonen. In 2006 was dit ook het geval. Toen werd dit veroorzaakt door de lagere werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen.

Overheid
Bij alle sectoren ligt de toename van de contractuele loonkosten onder die van de cao-lonen. Bij de overheid is dit verschil het grootst. De daling van de pensioenpremie is net zo groot als de loonstijging van 1,4 %. Hierdoor blijven de contractuele loonkosten bij de overheid in het eerste kwartaal ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder.

Industrie
Van alle bedrijfstakken was de cao-loonstijging in de industrie met 1,9 % het hoogst in het eerste kwartaal van 2015. Dit komt vooral door loonafspraken die binnen deze bedrijfstak al in 2014 van kracht werden. In de energievoorziening namen de lonen met 0,6 procent het minst toe. Bij de bouw wachten veel cao’s nog op een definitief akkoord. Hierdoor ontbreken van deze bedrijfstak de gegevens.

Loonstijging
De gemiddelde cao-loonstijging ligt sinds 2011 tussen 0,9 % en 1,5 %. Tot halverwege 2014 lag de stijging onder de inflatie, maar sinds het derde kwartaal van 2014 ligt de cao-loonstijging er weer boven. Dit komt vooral doordat de inflatie in de eerste twee maanden van dit jaar gedaald is naar 0 %. Hierdoor is in het eerste kwartaal van 2015 de (reële) loonstijging 1,2 procentpunt hoger dan de inflatie.

Reageer op dit artikel