nieuws

‘Toekomstbestendig indexeren kan op fondsniveau scheef uitpakken’

Pensioen

De Pensioenfederatie wil een gedegen effectenanalyse van het Financieel Toetsingskader (FTK) zoals Jetta Klijnsma dat gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. “Het zogeheten ‘toekomstbestendig indexeren’ lijkt op macro-niveau weliswaar evenwichtig uit te pakken voor verschillende generaties, maar kan op fondsniveau tot scheve uitkomsten leiden.”

‘Toekomstbestendig indexeren kan op fondsniveau scheef uitpakken’

Volgens de koepel van pensioenfondsen bevat het wetsvoorstel positieve elementen om te komen tot stabielere, toekomstbestendige pensioencontracten. “Positief is dat het nieuwe FTK leidt tot minder volatiliteit van de dekkingsgraad. Ook kunnen schokken in aanspraken en uitkeringen straks beter worden gespreid.”

Generaties
De federatie plaatst kanttekeningen bij de manier waarop wettelijk invulling wordt gegeven aan de door iedereen onderschreven wens om te komen tot meer evenwicht tussen de generaties. “Het zogeheten ‘toekomstbestendig indexeren’ lijkt op macro-niveau weliswaar evenwichtig uit te pakken voor de verschillende generaties, maar kan op fondsniveau tot scheve uitkomsten leiden. Bovendien is het van belang om niet alleen naar indexatie te kijken als het gaat om evenwicht tussen generaties, maar naar álle elementen van de pensioenregeling, waaronder premieheffing, het spreiden van eventuele kortingen en de mate van risico in het beleggingsbeleid. Fondsen moeten hier zelf, op basis van hun eigen specifieke karakteristieken, invulling aan kunnen geven.”

Rente
De Pensioenfederatie wijst er verder op dat er ook onder het nieuwe FTK sprake kan blijven van teveel instabiliteit in het systeem, omdat voor de berekening van de verplichtingen nog steeds moet worden uitgegaan van de volatiele risicovrije rente. “Ook mag worden betwijfeld of het toetsingskader fondsen in de praktijk voldoende ruimte biedt om in alle omstandigheden hun eigen indexatieambitie te kunnen nastreven.”

Effectenanalyse
Berekeningen op fondsniveau zullen de komende tijd moeten uitwijzen in welke mate de gesignaleerde kritiekpunten terecht zijn. De Pensioenfederatie bepleit dan ook de uiteindelijke beoordeling van het nieuwe FTK te baseren op een gedegen effectenanalyse van het nieuwe toetsingskader op fondsniveau.

Het nieuwe FTK gaat in per 1 januari 2015, maar voor bepaalde onderdelen krijgen pensioenfondsen tot 1 juli 2015 de tijd. De combinatie van de aanpassing van het Witteveenkader en het FTK leidt tot een premiedaling. Het CPB gaat uit van een daling van 11% in de periode tot 2017.

Reageer op dit artikel