nieuws

Rechtbank: hoogte provisie moet overeenkomen met ‘gebruikelijk loon’

Pensioen

In een geschil waarin een werkgever provisie terugvordert van een tussenpersoon, stelt de rechtbank Midden-Nederland dat in 1999 de provisieomvang niet gemeld hoefde te worden. Deze mocht echter, nu partijen er in casu niets over hadden afgesproken, niet ‘ongebruikelijk hoog’ zijn.

Rechtbank: hoogte provisie moet overeenkomen met ‘gebruikelijk loon’

In de zaak (het is 1999) sluit een tussenpersoon voor een aantal werkgevers in de goededoelenbusiness een pensioenregeling over. Een eindloonregeling wordt vervangen door een beschikbare premieregeling bij Generali. Sommige werknemers gaan over tot waardeoverdracht, hetgeen niet goed uitpakt. De werkgevers, vertegenwoordigd door het bedrijf Novamedia, komen er bovendien in 2005 achter dat de tussenpersoon voor de nieuwe pensioenregeling veel meer provisie kreeg. Voorheen werd een doorloopprovisie van 2% van de betaalde premie berekend. In de nieuwe structuur was sprake van eenzelfde doorloopprovisie, maar ook van een afsluitprovisie van 2,5%. “Een dergelijke afsluitprovisie komt overeen met ongeveer 5% doorloopprovisie. Zo bezien nam de doorloopprovisie dus toe van 2% naar 7%, berekend over de gehele voorziene looptijd van de verzekering.”
Kostenstructuur
In 2006 heeft Novamedia advies gevraagd aan PWC over de periode van 1 juli 1999 tot 1 januari 2006 in verband met de kosten en de kostenstructuur. Geconcludeerd is dat over deze periode te veel kosten zijn betaald. De werkgevers hebben eerst onderhandeld met Generali over een vergoeding van de in hun ogen te veel betaalde kosten. Generali heeft in het voorjaar van 2009 een financiële concessie gedaan van € 53.235,98.
Eis
Novamedia wil voor de rechter dat de tussenpersoon ruim drie ton betaalt als vergoeding van ten onrechte aan de polissen onttrokken provisielasten. Ook moet de tussenpersoon wegens schending van haar zorgplicht een schadevergoeding betalen, vindt Novamedia. De rechter wijst dit laatste meteen af. De tussenpersoon heeft duidelijk uitgelegd wat het verschil tussen beide pensioenregelingen was en onder de werknemers waardeoverdracht zeker niet gepropageerd.

Provisie
Novamedia vindt dat de tussenpersoon de nieuwe provisieomvang bij de overgang naar de nieuwe pensioenregeling had moeten melden. De rechtbank is het daarmee oneens. “Het was in 1999 en in de jaren daarvoor niet gebruikelijk om dat te doen.” Echter, zegt de rechtbank, tussen de tussenpersoon en Novamedia bestond een opdrachtrelatie. “Daarbinnen had de tussenpersoon recht op loon. Dat loon was zijn provisie. Deze provisie is niet tussen partijen besproken bij de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Het loon van de tussenpersoon is dus in haar opdrachtrelatie met Novamedia niet tussen partijen bepaald in de zin van art. 7:405 lid 2 BW. Dat wetsartikel houdt in dat in zo’n geval de opdrachtgever het gebruikelijke loon verschuldigd is”, aldus de rechtbank.
De tussenpersoon had recht op in totaal 7% doorloopprovisie, berekend naar de hele looptijd van de verzekeringen. De rechtbank: “Die afsluitprovisie was lager dan de afsluitprovisie die Generali zijn intermediair gebruikelijkerwijs betaalde. Die zou hebben geleid tot een (naar doorloopprovisie omgerekende) provisiedruk van in totaal 10%. Daarmee staat vast dat de afsluitprovisie – als bepalend onderdeel van de totale provisie – gebruikelijk was, althans niet ongebruikelijk hoog in het nadeel van Novamedia. Die provisie is dus verschuldigd.”

Reageer op dit artikel