nieuws

Weekers: pensioenpremies gaan omlaag

Pensioen

Het kabinet acht het onwaarschijnlijk dat sociale partners gezamenlijk besluiten de pensioenpremies niet te verlagen. En anders is er nog altijd het toezicht van De Nederlandsche Bank. Dat schrijft staatssecretaris Weekers aan de Eerste Kamer in zijn Nadere memorie van antwoord met betrekking tot de verlaging van het Witteveenkader.

Weekers: pensioenpremies gaan omlaag

Meerdere fracties uitten hun zorgen of de verlaging van de maximum opbouwpercentages ook daadwerkelijk zal resulteren in een verlaging van de premies. Het kabinet zegt zich ervan bewust te zijn dat de vaststelling van de feitelijke premie niet alleen afhankelijk is van de maximum opbouwpercentages maar mede wordt bepaald door hetgeen tussen sociale partners wordt afgesproken binnen de ruimte van het Witteveenkader. “Het kabinet acht het echter onwaarschijnlijk dat sociale partners gezamenlijk besluiten de pensioenpremies niet te verlagen. De gelaagde governancestructuur rondom de pensioenfondsen, waarin de verschillende partijen elk een eigen verantwoordelijkheid hebben, maakt het hoogst onwaarschijnlijk dat besturen premies onnodig hoog houden ten nadele van één groep belanghebbenden, de actieve deelnemers.” Daarnaast ligt het volgens Weekers niet voor de hand dat werkgevers en werknemers ermee zullen instemmen dat de vrijvallende premieruimte alleen op deze wijze wordt ingezet. “Pensioenpremies leggen immers een fors beslag op de loonruimte.”

Toezicht
Weekers geeft daarnaast aan dat De Nederlandsche Bank marginaal kan toetsen of een premie te hoog is. “Dat begint met het monitoren van de premie. Dat betekent ook dat DNB nagaat of het fonds een besluit in redelijkheid had mogen nemen met het oog op de evenwichtige belangenafweging. Als blijkt dat dat niet het geval is dan zal DNB hier tegen optreden zoals bij elke wettelijke overtreding in de Pensioenwet.”
Desnoods ziet Weekers wel wat in extra regelgeving. “Daarin kan worden opgenomen dat deelnemers meer bij de premiestelling worden betrokken en dat extra eisen gaan gelden ten aanzien van de transparantie. Tevens zou kunnen worden bezien of de rol van DNB op dit punt verdere explicitering behoeft en of het sanctie-instrumentarium van DNB aanpassing behoeft.”

Reageer op dit artikel