nieuws

Pensioenfondsen mogen minder korten op pensioen

Pensioen

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor het jaar 2014 nieuwe regels voor het financieel toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen aangekondigd. Het ministerie heeft maatregelen opgesteld voor pensioenfondsen en sociale partners die de gevolgen van de lage rente verzachten. Deze maatregelen hebben tot doel de periode tot 2014 te overbruggen. Eén van die maatregelen is een andere methode voor de rekenrente: de Ultimate Forward Rate Methodiek (UFR). Die methode leidt tot een hogere rekenrente voor verplichtingen op lange termijn. Door de hogere rekenrente hoeft een pensioenfonds minder te korten op pensioen.

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor het jaar 2014 nieuwe regels voor het financieel toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen aangekondigd. Het ministerie heeft maatregelen opgesteld voor pensioenfondsen  en sociale partners die de gevolgen van de lage rente verzachten. Deze maatregelen hebben tot doel de periode tot 2014 te overbruggen. Eén van die maatregelen is een andere methode voor de rekenrente: de Ultimate Forward Rate Methodiek (UFR). Die  methode leidt tot een hogere rekenrente voor verplichtingen op lange termijn. Door de hogere rekenrente hoeft een pensioenfonds minder te korten op pensioen.

Probleem? 

De korting van pensioenen bij diverse pensioenfondsen wordt ondermeer veroorzaakt door de rekenrente die zij moeten gebruiken voor het contant maken van hun toekomstige pensioenverplichting.  Tot 2007 was dat een vaste rente van 4%; daarna de marktrente.  Ondermeer door de lage marktrente is de dekkingsgraad van pensioenfondsen onvoldoende waardoor korting op de pensioenen (afstempelen) dreigt. Mede met het oog op de economie, de werkgelegenheid en de koopkracht vindt de staatssecretaris het belangrijk dat korting van pensioenen in 2013 niet ingrijpender mag zijn dan noodzakelijk. Ook een stijging van de pensioenpremies vindt de staatssecretaris ongewenst. Maar verlagen van de pensioenpremies kan ook niet: gezien de financiële situatie van pensioenfondsen. Een groot dilemma.    De staatssecretaris kondigde begin deze week een aantal maatregelen aan waarmee de kortingen lager uitvallen en de premies minder hard hoeven te stijgen. De maatregelen zijn opgenomen in het zogenoemde septemberpakket Pensioenen.  Die maatregelen stellen de pensioenfondsen in staat vooruit te lopen op het nieuwe financiële toetsingkader (ftk) voor pensioenen dat moet ingaan in 2014.    De stijgende levensverwachting en aanhoudende lage rente leiden bij ongewijzigde pensioencontracten tot steeds hogere pensioenpremies. Sociale partners kunnen premiestijgingen in 2013 tegengaan door de contracten toekomstbestendiger te maken door bijvoorbeeld de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar en het indexatiebeleid meer te richten op nominale zekerheid op lange termijn. Het septemberpakket stimuleert pensioenfondsen om hun regeling langs deze weg al in 2013 toekomstbestendiger te maken en hun kosten te verlagen.   De maatregelen in het septemberpakket zijn:

  1. Aanpassing van de rentecurve voor pensioenfondsen;
  2. Een adempauze voor de eis dat de premie moet bijdragen aan herstel; en
  3. Een voorwaardelijke mogelijkheid om noodzakelijke kortingen te spreiden.

Bij toepassing van de mogelijkheden 2 en 3 geldt de voorwaarde dat de pensioenregelingen al in 2013 toekomstbestendiger moet worden gemaakt.  

Wat betekent dit?

Vanaf 30 september mogen pensioenfondsen rekenen met een andere rente die meer in lijn ligt met de rente die voor verzekeraars geldt. Bij de bepaling van deze  rente wordt rekening gehouden met de Ultimate Forward Rate (UFR).  Hierdoor wordt de rente die het pensioenfonds hanteert voor het berekenen van de contante waarde van de toekomstige pensioenverplichtingen hoger en minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Door de hogere rekenrente stijgen de dekkingsgraden van de pensioenfondsen en hoeven zij minder te korten op pensioen.    Pensioenfondsen met een dekkingstekort moeten een premie vragen die bijdraagt aan herstel. Dat betekent dat de premie verhoogd moet worden. DNB heeft hiervoor in 2011 en 2012 een adempauze toegestaan. Pensioenfondsen die niet eerder gebruik hebben gemaakt van een adempauze en in 2013 niet verplicht moeten korten op pensioen mogen in 2013 kiezen voor een adempauze.    Pensioenfondsen mogen de kortingen over 2013 en 2014 maximeren op 7%. In april 2015 moet de resterende korting  die nodig is om aan de minimaal vereiste dekkingsgraad te voldoen worden doorgevoerd.   Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de adempauze of die pensioenkortingen willen spreiden moeten per 1 januari 2013 de pensioenregeling aangepast hebben op de volgende punten:

  • De pensioenrichtleeftijd verhogen naar 67 jaar;
  • De stijging van de leeftijdsverwachting ten laste brengen van de pensioenrechten en opgebouwde aanspraken;
  • Bij het indexatiebeleid vooruitlopen op het nieuwe ftk door pas te indexeren wanneer  de dekkingsgraad minimaal 110% is.

Hiermee wil het kabinet stimuleren dat de pensioenregelingen al in 2013 toekomstbestendiger worden.   

Conclusie

De problematiek van afstempelen speelt alleen bij pensioenfondsen. Door de maatregel dat de rentecurve voor pensioenfondsen wordt aangepast mogen pensioenfondsen rekenen met een hogere rente. Dit leidt tot een hogere dekkingsgraad en lagere korting. Of die hogere rente  te hoog is en daarmee leidt tot meer korting voor jongeren in de toekomst zal de toekomst moeten leren.    Door de stijging van de leeftijdsverwachting ten laste te brengen van de pensioenrechten en opgebouwde aanspraken (zie punt b in de vorige paragraaf) wordt een levensverwachtingsmechanisme (LAM) geïntroduceerd binnen de bestaande wettelijke kaders en zonder invaren. Hiermee komt het ministerie tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om te bevorderen dat het mechanisme ook in nominale contracten wordt verwerkt.    Auteur: Vera Hek Brief van de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2012    [ Bron: Brief van de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2012 ]

Reageer op dit artikel