nieuws

Rabobank hoefde vrouw niet te informeren over hypotheekverlenging partner

Financiële planning 3146

Een gescheiden vrouw klopte bij het Kifid aan om een door haar ex-man ondertekende renteverlenging op hun hypotheek ongedaan te maken. De vrouw vindt dat de Rabobank haar als enige eigenaar van de woning op de hoogte had moeten stellen. Ten tijde van het ondertekenen waren de man en vrouw nog niet uit elkaar. De Geschillencommissie vindt dat de Rabobank volgens de voorwaarden heeft gehandeld.

Rabobank hoefde vrouw niet te informeren over hypotheekverlenging partner

In 1999 ging het echtpaar een hypotheek aan bij de Rabobank, bestaande uit drie aflossingsvrije delen. Eén deel van 1.000.000 gulden (A) en twee delen van 250.000 gulden (B en C). In 2007 verlengde de man hypotheekdelen A en B voor een periode van 30 jaar tegen 5,1 procent rente. Zijn vrouw ondertekende de verlenging niet.

Scheiding

In 2013 ging het stel uit elkaar. De vrouw heeft dat gemeld bij de Rabobank in een telefoongesprek dat plaatsvond in 2015, maar de scheiding werd pas uitgesproken in 2017. In 2016 heeft de vrouw geprobeerd om de volledige hypothecaire lening op haar naam te krijgen en heeft ze bij de Rabobank haar onvrede uitgesproken over de verlenging die de man ondertekende in 2007.

Desalniettemin kon de man in oktober 2016 ook leningdeel C verlengen zonder zijn bijna-ex-partner daarvan in kennis te stellen. Ditmaal voor de periode van één jaar. De interne klachtenprocedure die de vrouw daarop in werking zette, gaf haar de gelegenheid om leningdeel C zonder extra kosten open te breken.

Eigenaar

Naar aanleiding van die toezegging eiste de vrouw dat de Rabobank ook leningdeel A en B kosteloos zou openbreken. Hoewel ze beiden hoofdelijk aansprakelijk waren voor de hypotheek stond de woning alleen op haar naam. Het had de Rabobank op moeten vallen dat voor 2007 alle hypothecaire beslissingen door beide partners werden ondertekend, en deze verlenging alleen door de man. Daarom was de vrouw van mening dat de Rabobank niet heeft voldaan aan de zorgplicht naar haar toe.

In de hypothecaire voorwaarden van de Rabobank staat de volgende passage vermeld over de gang van zaken bij twee debiteuren op één hypotheek.

“a. Als de geldlening aan meer dan één debiteur is verstrekt dan heeft iedere debiteur de bevoegdheid om mede namens de andere debiteuren alle mededelingen van de bank te ontvangen en alle mededelingen aan de bank te doen.”

“b. Als de akte door meer debiteuren is getekend dan is iedere debiteur bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten die verband houden met de geldlening, de akte en deze algemene voorwaarden.”

Geen toestemming nodig

De Geschillencommissie oordeelde dat de Rabobank vanwege deze voorwaarden geen toestemming nodig had van de vrouw om de renteverlenging met haar man te regelen. “In de tweede plaats valt een renteverlenging niet aan te merken als een van de in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek beschreven gevallen waarin toestemming van de andere echtgenoot nodig is”, aldus de motivatie van het Kifid. Dat de woning alleen op naam van de vrouw staat, is volgens de commissie ook geen dusdanig uitzonderlijke omstandigheid dat beide partners geïnformeerd moeten worden over een verlenging van de hypotheek.

De scheiding werd als argument ook van tafel geveegd. “De bekendheid met relationele problemen zou een omstandigheid kunnen zijn die maakt dat van de Bank verlangd kan worden dat zij beide partners informeert. In dat verband merkt de Commissie op dat de renteverlengingsvoorstellen voor de leningdelen [A] en [B] in 2007 door de (ex-)echtgenoot zijn ondertekend en dat er in 2007 nog geen sprake was van een echtscheiding. Voor zover er in 2007 al relationele problemen waren tussen Consument en haar echtgenoot, had dit de Bank niet bekend kunnen zijn.” Het Kifid wees daarom alle vorderingen van de vrouw af.

Reageer op dit artikel