nieuws

Hof wijst aftrek hypotheekrente jaren na dato van de hand

Financiële planning 7609

Hypotheekrenteaftrek moet worden gebruikt in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. De Wet IB 2001 biedt geen mogelijkheden voor de rechter om rekening te houden met bijzondere omstandigheden, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook gezondheidsomstandigheden maken niet dat dat de aftrek jaren na dato alsnog kan worden gehanteerd.

Hof wijst aftrek hypotheekrente jaren na dato van de hand

Het draait in de zaak om een man die in 2009 eigenaar was van een woning. In dat jaar betaalt hij volgens het financieel overzicht van de geldverstrekker € 18.422,43 aan hypotheekrente en kosten. De woningeigenaar komt er echter niet aan toe in dat jaar en de jaren daarna opgaaf te doen van de rente en kosten in zijn aangifte inkomstenbelasting. Hij wordt namelijk getroffen door een beroerte die ervoor zorgt dat hij in 2009 en de jaren daarna voor herstel lange perioden in verpleegtehuizen wordt opgenomen.

Alsnog in mindering brengen

In 2016 probeert hij zijn hypotheekkosten voor 2009 alsnog in mindering te brengen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2015. De belastinginspecteur gaat hier niet mee akkoord en schrapt de forse aftrekpost en de belastingrente waar de man sinds 2009 recht op zou hebben. Volgens de fiscus kunnen oude aftrekposten uit voorgaande jaren niet met terugwerkende kracht op nieuwe aanslagen in minder worden gebracht.

Bijzondere omstandigheid

De man stapt naar rechter maar deze geeft in september vorig jaar de belastingdienst gelijk met haar lezing.  Ook in hoger beroep vangt de man bot. Het Hof Arnhem-Leeuwarden gaat niet mee in zijn betoog dat het Hof en de belastinginspecteur de ruimte hebben te beslissen dat de in 2009 betaalde hypotheekrente en kosten alsnog in 2015 (of in enig andere jaar) in aftrek kunnen gebracht, waarbij de man een beroep doet op zijn ziekte als bijzondere omstandigheid.

Billijkheid der wet

Volgens het Hof staat niet ter discussie dat het 2009 betaalde bedrag aan hypotheekrente en kosten in principe aftrekbaar is, maar geldt dit conform de artikel 3.147 van de Wet IB 2001 voor aftrek in 2009, het jaar waarin de kosten zijn betaald. “Aftrek in een ander jaar dat dat waarin de kosten zijn gemaakt, staat de Wet IB 2001 niet toe”, aldus het Hof in haar arrest. “De in 2009 opgekomen ziekte van belanghebbende maakt dit niet anders. Ruimte om belanghebbende tegemoet te komen, heeft het Hof niet, reeds niet omdat de rechter volgens de wet recht moet spreken. Hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen (artikel 11 van de Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk).”

Toepassen hardheidsclausule

Een beroep op de hardheidsclausule faalt volgens het Hof omdat alleen de minister hierover gaat. “Voor zover belanghebbende een beroep doet op de hardheidsclausule geldt dat uit de duidelijke tekst van dit artikel blijkt dat het Hof niet bevoegd is de hardheidsclausule toe te passen.”

Buiten de vijfjaarstermijn

Ook de belastinginspecteur heeft volgens het Hof op grond van de Wet IB 2001 in dit geval geen ruimte om een uitzondering te maken. “Ook het op de voet van artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) ontwikkelde beleid van ambtshalve te verlenen verminderingen van belastingaanslagen biedt geen soelaas, omdat het verzoek, zoals de Inspecteur heeft gesteld, buiten de vijfjaarstermijn is gedaan. Overigens zou een eventuele toepassing van dit beleid voor het jaar 2009 bij de beoordeling door het Hof van de aanslag voor het jaar 2015 niet kunnen leiden tot vermindering van die aanslag.”

Reageer op dit artikel