nieuws

Toch géén overgangsmaand voor leennormen hypotheken

Financiële planning 1988

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken liet onlangs weten dat ze een slag om de arm houdt wat betreft de overgangstermijn leennormen. De minister liet al blijken geen voorstander te zijn van een overgangstermijn en gaf aan hierover in gesprek te gaan met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze heeft nu kenbaar gemaakt dat zij geen aanleiding ziet om opnieuw een overgangstermijn te hanteren.

Toch géén overgangsmaand voor leennormen hypotheken

In de Kamerbrief schrijft de minister: “In reactie op het verzoek heeft de AFM mij bericht dat zij geen aanleiding ziet om opnieuw een overgangstermijn te hanteren. De AFM wijst daarbij in een toelichting op de omstandigheden die ten grondslag lagen aan de overgangstermijn voor het jaar 2016-2017 zich dit jaar niet hebben voorgedaan. In 2017 is van nieuwe regelgeving, zoals de MCD, geen sprake.” Ze meldt verder: “De stapsgewijze verlaging van de LTV-norm tot 100% per 1 januari 2018, die in de motie wordt aangehaald, is geruime tijd bekend. De AFM is van mening dat consumenten op dit moment niet gebaat zijn bij een dergelijke maatregel. Het op deze termijn alsnog hanteren van een overgangstermijn zou niet bijdragen aan de gewenste duidelijkheid over welke normen op welk moment gelden.”

De Tweede Kamer stemde in de vierde week van november in met een motie van VVD-politicus Jan Middendorp die de oproep had gedaan om hypotheekadviseurs en hun klanten een maand extra te geven voordat ze moeten voldoen aan de nieuwe leennormen van 2018.

Prikkels

Volgens de minister benadrukt de AFM dat een nieuwe overgangstermijn voor aanbieders prikkels wegneemt om te investeren in een efficiënt aanvraagproces. “Een efficiënter proces draagt op structurele wijze bij aan snelle duidelijkheid voor consumenten over de hypotheek. Veel aanbieders hebben hiertoe reeds maatregelen genomen. De AFM wijst erop dat tijdens overleg met de sector op 30 november jl. dan ook is gebleken dat het merendeel van de partijen voor dit jaar geen aanleiding meer ziet voor een overgangstermijn. De AFM heeft toegezegd in de komende periode eventuele signalen die binnenkomen van consumenten en aanbieders te monitoren en waar nodig actie te ondernemen”, aldus Ollongren.

Voorbereidingen

Volgens de minister heeft de sector heeft naar aanleiding van het genomen besluit over de overgangstermijn “(…)voorbereidingen getroffen ervan uitgaande dat er voor komend jaar geen overgangstermijn zou gelden. De partijen bij het overleg gaven aan dat het op dit moment introduceren van een overgangstermijn zal leiden tot onduidelijkheid. Door enkele partijen is gewezen op de lange doorlooptijden bij hypotheekverstrekkers waardoor de huizenkoper die aan het einde van het jaar een hypotheek aanvraagt in de knel kan komen. Zowel van de kant van AFM als van het ministerie van BZK is de sector opgeroepen om deze situaties te melden.”

Doorlooptijden hypotheekaanvraagproces

De minister spoort de sector aan de doorlooptijden in het hypotheekaanvraagproces te verkorten. “Ik roep hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs op om de doorlooptijden transparant te maken zodat de consumenten deze kunnen vergelijken. Ik heb u eerder op basis van de data van Hypotheken Data Netwerk geïnformeerd over de dalende trend die zichtbaar is op basis van gemiddelde doorlooptijden. Ik zal deze ontwikkeling blijven monitoren.” Ze vervolgt: “De consument speelt zelf ook een belangrijke rol om het proces zo efficiënt mogelijk te doorlopen door goed voorbereid alle benodigde documenten op orde te hebben. Tevens is van belang dat het acceptatieproces zorgvuldig wordt doorlopen en dat er ruimte blijft voor maatwerk bij hypotheekverstrekking. Ook hier is de consument bij gebaat.”

Reageer op dit artikel