nieuws

Kabinet: Sector is zelf verantwoordelijk voor cultuuromslag

Financiële planning

Kabinet: Sector is zelf verantwoordelijk voor cultuuromslag

Het kabinet heeft in een reactie op het AFM-rapport over betalingsachterstanden bij hypotheken gesteld dat de sector zelf aan de slag zal moeten om een cultuurverandering, en daaruit volgend het herstel van vertrouwen, te bewerkstelligen. Alleen regelgeving is daarvoor niet genoeg.

Vooral het bekende adagium van het centraal stellen van de klant is nog aan verbetering onderhevig, stelt het kabinet. Minister Dijsselbloem schrijft: “Klanten moeten ervaren dat de financiële sector verandert en de klant centraal wordt gesteld voordat er sprake kan zijn van vertrouwensherstel. De sector is zich hier van bewust en heeft de laatste jaren belangrijke stappen in de goede richting gezet, al is dit een proces van lange adem en blijven er verbeterpunten.”

AFM-rapport
Het kabinet reageert op het AFM-rapport van dit najaar waaruit bleek dat hypotheekaanbieders hun klanten nog veel beter zouden kunnen helpen als zij met betalingsproblemen kampen. Vaak hebben de aanbieders onvoldoende of laat inzicht in de betalingsachterstand en de financiële situatie van de klant. Zij zijn vaak vooral ingesteld op het incasseren van de achterstand, in plaats van het zoeken naar een duurzame oplossing.

Regelgeving
Aan die houding moet volgens het kabinet wat veranderen, maar het wil dat niet afdwingen met meer regels. “Zo’n cultuurverandering moet volgens het kabinet vanuit de sector zelf komen en kan niet (alleen) met regelgeving en toezichtinstrumentarium worden afgedwongen. Ook hecht het kabinet er aan dat zo veel mogelijk voorkomen wordt dat huishoudens in financiële problemen komen. Dergelijke problemen hebben een grote impact op het welzijn van een huishouden en leiden tot aanzienlijke maatschappelijke kosten. Ook banken en verzekeraars kunnen hier een bijdrage aan leveren”, schrijft Dijsselbloem.

Achterblijven
Uit de vertrouwensmonitor van de banken blijkt dat de sector ook slecht scoort op dienstverlening bij hypotheken (2,8 op 5) en nog slechter bij betalingsachterstanden bij hypotheken (2,2 op 5). Dijsselbloem: “Deze scores blijven achter bij de verbeteringen die de banken op andere terreinen laten zien en dit is teleurstellend. Banken hebben vaak (te) laat inzicht in de oorzaak van een betalingsachterstand en de financiële situatie van de klant. Daardoor is het moeilijker een juiste diagnose te stellen en een passende oplossing te bieden.”

De kosten die banken rekenen bij betalingsachterstanden worden nog slechter gewaardeerd: 2,0 uit 5. “Het klantbelang wordt niet gediend als het in rekening brengen van kosten niet bijdraagt aan het dichterbij brengen van een oplossing. De aanbieder moet dus de afweging maken of klanten door deze kosten niet nog verder in de problemen komen”, schrijft Dijsselbloem. “Met de inwerkingtreding van de Europese hypothekenrichtlijn (eind maart 2016) krijgt de AFM aanvullende mogelijkheden om erop toe te zien dat aanbieders geen onnodige kosten in rekening brengen bij de klant. Op die manier kan de toezichthouder zorgvuldige klantbehandeling (bij Bijzonder beheer) op een aantal aspecten afdwingen.”

Dijsselbloem vervolgt: “Onder de hypothekenrichtlijn de vergoeding die de consument aan de kredietgever verschuldigd is wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen, niet hoger zijn dan
de schade die de kredietgever als gevolg van de niet-nakoming heeft geleden. Dit zorgt ervoor dat banken enkel de werkelijke kosten in rekening kunnen brengen en de financiële problemen bij de klant niet onnodig worden vergroot. Mocht de AFM bij een vervolgonderzoek concluderen dat de dienstverlening ontoereikend is, dan kunnen op basis van de nieuwe regels uit de hypothekenrichtlijn handhavende maatregelen worden ingezet.”

Wat nu?
Dijsselbloem geeft in de brief aan dat aanbieders inmiddels hebben aangegeven zich te herkennen in de conclusies van het AFM-rapport en zij hebben op verzoek van de toezichthouder verbeterplannen opgesteld. “Inmiddels zijn zij ook begonnen met de uitvoering hiervan”, geeft Dijsselbloem aan. “De banken hebben onder andere aangegeven dat zij expliciet gaan maken hoe zij klanten met (mogelijke) betalingsachterstanden bij hypotheken kunnen helpen. Ook committeren de banken zich eraan dat in situaties waarbij de klant aangeeft dat zijn of haar persoonlijke situatie (mogelijk) wijzigt, op de klant toegespitst advies zal worden gegeven. De AFM blijft met de aanbieders in gesprek over de voortgang van de verbeterplannen. De aanbieders zetten zich in om deze verbeterslag te maken en hebben aangegeven te rekenen op een sterk verbeterd resultaat bij een volgend onderzoek.”

De AFM gaat daarnaast een rondetafelbijeenkomst organiseren met aanbieders, brancheorganisaties en andere stakeholders om van gedachten te wisselen over de wijze waarop de dienstverlening van Preventief en Bijzonder beheer kan worden verbeterd, onder meer door het delen van ‘good practices’.

Reageer op dit artikel