nieuws

Rechter matigt AFM-boete voor kredietbemiddelaar

Financiële planning

Dealer Totaal Concept (DTC) uit IJsselstein heeft in hoger beroep vijftien procent van een AFM-boete van € 50.000 weten af te krijgen. De club werd in 2011 beboet vanwege niet-passend advies bij het aangaan van overeenkomsten van consumptief krediet en betalingsbeschermers. Volgens het College van Beroep waren de eisen aan een passend advies ten tijde van de overtredingen nog ‘niet helemaal uitgekristalliseerd’.

Rechter matigt AFM-boete voor kredietbemiddelaar

DTC adviseert en bemiddelt in consumptieve kredieten en betalingsbeschermers. De partij heeft daartoe met ongeveer 2.000 autodealers een leadovereenkomst. De AFM onderzocht twintig dossiers van DTC uit de periode van september 2009 tot februari 2010. Conclusie: DTC wint onvoldoende informatie in en baseert de advisering niet altijd op de ingewonnen informatie. Dat is strijdig met artikel 4:23 Wft.

Doorvragen
Een boete van € 50.000 werd opgelegd. De AFM verwijt DTC bijvoorbeeld dat zij naar aanleiding van aangevinkte standaardantwoorden onvoldoende doorvroeg. Ook acht de toezichthouder van belang dat klanten voor het advies over een betalingsbeschermer een provisie moesten betalen van € 495 of € 950; de bedragen waren afhankelijk van het afgesloten kredietbedrag en niet van de uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien vindt de AFM dat bij een klantprofiel, waarin reële risicobereidheid is vastgesteld, advisering van betalingsbeschermers niet passend is. “Uit de dossiers blijkt niet waarom de klant daarvoor gekozen heeft. Daar heeft DTC zich dus niet in verdiept.”

Gematigd
DTC legde zich niet bij de boete neer en stapte naar de rechter. Die gaf de AFM gelijk. DTC tekende daarop beroep aan bij het College van Beroep. Die uitspraak volgde deze week. Het College van Beroep is het grotendeels met de AFM eens maar ziet toch drie redenen om de boete te matigen.

Kwaliteit
De eerste reden is dat DTC gebruik heeft gemaakt van de adviezen van een kwaliteitsorganisatie die is gespecialiseerd in het ondersteunen van tussenpersonen en die werd aanbevolen door de Stichting financiële dienstverlening. Deze niet met naam genoemde kwaliteitsorganisatie hielp DTC met een nieuw klantprofielformulier. Het College ziet daarin een blijk van goede wil van DTC.

Onduidelijk
De tweede reden is dat er volgens het College ten tijde van de overtreding geen duidelijke regels beschikbaar waren om te bepalen welke informatie moest worden ingewonnen en hoe die informatie precies moest worden ingewonnen. “Er bestond dus nog enige onduidelijkheid welke informatie redelijkerwijs relevant zou zijn voor welk financieel product. Wel was er in die periode in de vorm van gepubliceerde rapporten en boetebesluiten enige uitleg van de AFM hierover beschikbaar, maar nog geen uitspraak van de rechter. De betekenis van de verplichting van artikel 4:23, eerste lid, Wft was nog in ontwikkeling.”

Deze twee feiten vormen reden om de opgelegde boete met tien procent te verminderen tot € 45.000. Vervolgens speelt nog mee dat de AFM al per brief van 3 december 2010 aan DTC heeft bericht over de boete. “De redelijke termijn uit het EVRM is met de huidige uitspraak overschreden. Daarom zal het College de boete verder matigen met 5% tot € 42.750”, aldus de uitspraak. De AFM moet de proceskosten van DTC betalen.

Reageer op dit artikel