nieuws

Advieskantoor kan fout niet afschuiven op ‘gebrekkig systeem’ Cardif

Financiële planning

A1B Adviesgroep uit Ede moet € 75.000 betalen omdat het verzuimd heeft een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, terwijl de klanten verzekerd dachten te zijn. Het kantoor beroept zich op het feit dat het Cardif-communicatiesysteem niet goed werkte. Maar daar gaat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet in mee.

Advieskantoor kan fout niet afschuiven op ‘gebrekkig systeem’ Cardif

Het gaat in de zaak om een overlijdensrisicoverzekering waar A1B eind 2010 voor twee aspirant verzekerden in bemiddelde bij Cardif voor een verzekerd bedrag van € 75.000. Toen in oktober 2011 een van de verzekerden overleed is bij Cardif aanspraak gemaakt op het bedrag. Cardif weigerde uitbetaling omdat de verzekering nooit zou zijn aangemeld. Er zijn ook nooit premies geïncasseerd.

Certificaat
Uit de zaak blijkt dat A1B de klanten een zogenaamd Certificaat Credit Care heeft laten ondertekenen. Dat is een door Cardif elektronisch ter beschikking gesteld en op voorhand ondertekend certificaat. Het bepaalt dat de verzekering alleen geldt als de premie tijdig wordt voldaan en en bevat een voorgedrukte machtiging. Er was echter geen rekeningnummer ingevuld. A1B heeft een kopie van het certificaat als polis aan de klant verzonden.

Systeem
Het contact tussen A1B en Cardif verliep via communicatiesysteem Finagora. A1B kon daarin nog binnen een of twee maanden in het statusoverzicht nagaan wat de status van de aanvraag was en daarna in het rekening-courant overzicht nagaan hoe de incasso verliep. In dit geval heeft Cardif in Finagora op geen enkele wijze melding gemaakt van een aanvraag op naam van deze aspirant verzekerden. Dat heeft A1B niet opgemerkt.

Tekortgeschoten
A1B zegt dat zij een van de certificaatexemplaren per e-mail ter acceptatie aan Cardif heeft ingezonden, maar kan het niet bewijzen. De rechter: “Indien dit wel het geval was geweest, had het voor de hand gelegen dat Cardif ten behoeve van de incasso het rekeningnummer zou hebben opgevraagd en tot premie-incasso zou zijn overgegaan. Dat is allemaal niet gebeurd.” De rechter stelt dan ook dat A1B toerekenbaar tekortgeschoten is in haar verplichting om een verzekering te regelen en daarbij te verifiëren of de verzekering werkelijk tot stand was gekomen.

Premie
Het advieskantoor zegt dat de verzekerden wisten dat zij premie moesten betalen en het tot hun verantwoordelijkheid behoorde om na te gaan of de premie tijdig werd voldaan. Het Hof: “Een financiële afschrijving zal eerder worden opgemerkt dan het ontbreken van relatief geringe nieuwe periodieke financiële afschrijvingen.” Het Hof zegt verder dat de ondertekening van het certificaat bij de verzekerden de ‘gerechtvaardigde verwachting’ wekte dat de gewenste verzekering was afgesloten. Daarvoor hadden ze nu juist een tussenpersoon ingeschakeld.

Kans op schade
A1B voert aan dat Cardif louter vanuit het oogpunt van kostenbesparingen een communicatiesysteem hanteert waarbij (aspirant) verzekerden nog voor definitieve acceptatie een door Cardif ondertekende polis ontvangen, een ontvangstbevestiging van de verzekeringsaanvraag uitblijft en er buiten een tijdelijke melding in het systeem, waarin niet systematisch kan worden gezocht en dat lang niet altijd toegankelijk is, geen separaat bericht over de acceptatie of weigering van een aanvraag plaatsvindt en de tussenpersoon niet op de hoogte wordt gebracht van de incasso van de eerste premie. Hiermee creëert Cardif volgens A1B een situatie die een grote kans op schade met zich meebrengt.

Ondeugdelijk
Het Hof stelt: “Sedert 2003 heeft A1B als intermediair met dit nu volgens haar ondeugdelijke systeem van Cardif gewerkt, zonder ooit eerder klachten jegens Cardif te hebben geuit, laat staan een ingebrekestelling te hebben verzonden. (…) Het komt er uiteindelijk op neer dat A1B in het geheel geen aanvraag heeft ingezonden noch voldoende en tijdig heeft gecontroleerd of Cardif de aanvraag in het systeem had opgenomen en geaccepteerd, maar desondanks wel een certificaat als polis heeft afgegeven. Dit zijn uitsluitend fouten van A1B en deze vormen de kern van het probleem. Van een tekortkoming of onrechtmatige daad van Cardif daarbij jegens A1B is niet gebleken.”

Reageer op dit artikel