nieuws

Dijsselbloem consulteert markt over solvabiliteitseisen

Financiële planning

Minister Dijsselbloem (Financiën) is een internetconsultatie gestart over de voorgenomen aanscherping van het toezicht op de financiële positie van levensverzekeraars. Dijsselbloem wil met ingang van 2014 alvast strengere solvabiliteitseisen neerleggen, vooruitlopend op de invoering van de EU-brede richtlijn Solvency II in 2016. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de levenmaatschappijen daarmee onnodig in een nadelige concurrentiepositie worden gebracht.

Dijsselbloem consulteert markt over solvabiliteitseisen

Belanghebbenden kunnen tot 21 november reageren op de Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium Wft (TSC), zoals die door Financiën is voorgesteld. Met de nieuwe toets kan beter worden ingeschat of de solvabiliteit van een maatschappij in de komende 12 maanden tekort gaat schieten. Zonodig kan toezichthouder DNB op basis van het nieuwe solvabiliteitscriterium een verzekeraar verbieden om dividend uit te keren.
In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer stelt Dijsselbloem dat, ondanks de naderende EU-richtlijnen op solvabiliteitsgebied, de invoering van scherpere regels nu al nodig is gezien de lastige positie waarin levensverzekeraars verkeren. "Deze vorm van risicogeoriënteerd toezicht past mijns inziens goed bij de huidige roerige tijden voor (levens)verzekeraars. Ik zie dan ook geen reden om met invoering van risicogeoriënteerd toezicht op het solvabiliteitsvereiste te wachten tot het moment van implementatie van Solvency II, integendeel." Volgens de minister kosten de nieuwe toetsingsrichtlijnen de 40 levensverzekeraars € 60.000.
Onnodige lasten
Het Verbond van Verzekeraars heeft al een eerste reactie gegeven: "Het Verbond betwijfelt nut, noodzaak en timing van de TSC-regeling. Het huidige Nederlandse regime is reeds een van de strengste in Europa, terwijl de solvabiliteitspositie van de verzekeringssector goed is." Bovendien wordt de sector met onnodige administratieve lasten opgezadeld omdat Solvency II al op komst is, vindt het Verbond. "Door in Nederland nu te kiezen voor een eigen nationaal TSC-regime kunnen Nederlandse verzekeraars in een nadelige concurrentiepositie worden gebracht bij het aantrekken van vermogen ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten."
Onduidelijk
Volgens de koepelorganisatie is het voorstel van Financiën over de manier waarop de solvabiliteit moet worden berekend niet transparant. "Ook het Verbond heeft hierin geen inzicht gekregen. Daarom zal het Verbond de Regeling en in het bijzonder de schalingsfactor in de komende periode eerst intensief bestuderen en consequenties in kaart brengen en daarna met een meer gedegen inhoudelijke consultatiereactie komen."
 

Reageer op dit artikel