nieuws

Odin wil overzicht consequenties ‘ontwoekeren’

Financiële planning

Odin-voorzitter René Graafsma vindt dat de regering alle maatschappelijke en financiële consequenties van het ‘ontwoekeren’ nu eens goed in kaart moet gaan brengen. Om dit te bewerkstelligen heeft hij vandaag een concepttekst voor een motie Flankerend Beleid Beleggingsverzekeringen toegestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Financiën, in de hoop dat de leden zijn voorstel zullen overnemen in de vorm van een motie.

Odin wil overzicht consequenties ‘ontwoekeren’

Volgens Graafsma bestaat er nog maar een beperkt zicht op de financiële gevolgen van de talrijke en omvangrijke verhaalsacties van consumenten met een beleggingsverzekering die compensatie zoeken. De compensatie die verzekeraars en stichtingen overeenkomen voor zogenaamde ‘schrijnende gevallen’ loopt sterk uiteen en wijkt vaak af van de met de ‘Ombudsman Financiële Dienstverlening’ overeengekomen regelingen, waardoor volgens Graafsma "alsnog vele duizenden mensen naar de rechter en vooral het klachteninstituut Kifid zullen gaan."
Door het Kifid wordt gezocht naar werkzame procedures, die de gang van zaken moet kunnen verbeteren en aan de AFM is materiaal ter beschikking is gesteld waarmee de communicatie over en van de ‘Stichtingsakkoorden’ met de bij de ‘Stichtingen’ aangesloten consumenten op misleidende, ten minste verwarrende, kenmerken kan worden beoordeeld. Volgens Graafsma blijkt uit deze wirwar dat er niet kan worden gesproken over een ‘breed maatschappelijk draagvlak voor de akkoorden van de ‘Stichtingen’ en de betreffende verzekeraars’. De Tweede Kamer is op de hoogte gesteld van op het Nederlands Recht gebaseerde schikkingen in individuele gevallen met verzekeraars, die kunnen gelden als generieke ‘voorbeeldzaken’; de Kamer is ook geïnformeerd over onderhandelingen die moeten leiden tot nieuwe en betere ‘generieke schikkingsakkoorden’ door de interpretatie van het Nederlands Recht voorop te stellen en misbruik van ‘Het Recht’ te voorkomen.
Daarnaast zijn er rekenmodellen ontwikkeld waarmee de schade op een als een woekerpolis te kenmerken beleggingsverzekering in euro’s kan worden berekend en ook de maat van het weerstandsvermogen van verzekeraars kan worden meegenomen, door de projectie van de rekenmodellen op de betreffende portefeuilles. "Daarmee kan direct rust in de markt worden gebracht en verdere schade voor de consument door nodeloze oversluitingen worden voorkomen. Met de berekeningen volgens het model ‘nieuw voor oud’ hoeven de beleggingsverzekeringen als overeenkomst niet te worden verbroken, maar kunnen ze worden hersteld en omgevormd om vrij te komen van de ‘woekerpolis-productgebreken’. Met het waardeherstel van de betreffende polissen is er een verantwoorde verbetering van de vermogenspositie van consumenten en huishoudens mogelijk, waardoor een mogelijke verdere verbetering en herstel van het economisch vertrouwen eveneens mogelijk is", aldus Graafsma. Al met al is er volgens hem nu "voldoende materiaal, dossiers en alternatieve modellen beschikbaar waarmee compensaties kunnen worden bereikt zonder bedreigingen van ‘het systeem’ en waarmee aan de rechten van de consumenten op passende wijze kan worden tegemoetgekomen."

Reageer op dit artikel