nieuws

WGA bezorgt De Goudse negatief resultaat

Financiële planning

De Goudse sluit het boekjaar 2012 af met een negatief bedrijfsresultaat van € 17,4 miljoen (2011: + € 14,0 mln). Het zijn opnieuw de resultaten binnen de portefeuille WGA-eigenrisicoverzekeringen die de verzekeraar danig parten spelen.

WGA bezorgt De Goudse negatief resultaat

Het is niet de eerste keer dat een verlies bij De Goudse volledig toe te schrijven is aan de resultaten binnen de portefeuille WGA-eigenrisicoverzekeringen. De nettowinst van € 14 mln over 2011 lag dankzij deze portefuille al ruim de helft lager dan de € 31 mln in 2010. Maar vorig jaar konden ook het leven- en schadebedrijf niet langer de klappen bij het inkomensbedrijf compenseren en resteert voor De Goudse een met rood geschreven bedrijfsresultaat. Er is in het verslagjaar door De Goudse een extra voorziening op de WGA-portefeuille genomen van € 68,3 mln. Dit bedrag is gereserveerd voor toekomstige lasten over de gehele contractperiode van de lopende contracten. Net als bij concurrerende marktpartijen wordt het verlies op de WGA-portefeuille deels veroorzaakt doordat de WGA-instroom veel hoger was dan voorzien. “Bovendien was de uitkeringsduur langer dan verwacht en waren de uitkeringen hoger dan voorzien doordat relatief veel werknemers werden ingedeeld in de hoogste arbeidsongeschikheidsklasse”, aldus De Goudse in een toelichting.
Cijfers
De totale omzet van De Goudse neemt in 2012 af tot € 728 mln (€ 757 mln). Het schadebedrijf boekte  in Nederland een premie-inkomen van  € 377 mln, gelijk aan 2011. Buiten de landsgrenzen nemen deze inkomsten met € 7 mln toe tot € 52 mln. Het zaakschadebedrijf boekt een positief resultaat, waarbij de in 2011 en 2012 genomen maatregelen een belangrijke factor vormden, evenals een vrijval uit de technische voorziening. Het Levenbedrijf zag in 2012 de koopsomproductie fors teruglopen. De koopsomstortingen lopen terug van €  101 mln naar € 55 mln. Het periodieke premie-inkomen neemt ook af, van € 116 mln naar € 99 mln. De portefeuille met expat- en reisverzekeringen is met 19% gegroeid. De opbrengsten uit beleggingen dragen met € 125 mln (€ 95 mln) positief bij aan het resultaat van de holding. Het geconsolideerde resultaat van De Zeeuwse wordt door De Goudse als ‘fraai’ omschreven. De solvabiliteit van de holding neemt af en komt ultimo 2012 uit op 177% (195%). Het Levenbedrijf schrijft een solvabiliteitspercentage van 292% (243%), het Schadebedrijf 150% (203%).

Reageer op dit artikel