Whitepapers

Definitieverschillen maken terrorismedekking complex

Branche

Definitieverschillen maken terrorismedekking complex

Voor riskmanagers die een verzekering tegen terrorisme willen afsluiten, loont het om zich te verdiepen in de definities die verzekeraars gebruiken om verschillende vormen van geweld te onderscheiden.

De aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York eisten niet alleen veel slachtoffers, maar veroorzaakten ook enorme materiële schade. In reactie daarop sloten veel verzekeraars terrorismedekking uit op reguliere schadeverzekeringen. Schadeverzekeraars konden het zich simpelweg niet langer veroorloven risico’s te dragen met een impact zo groot als bijvoorbeeld het instorten van de Twin Towers. In Nederland wordt terrorismedekking in zijn algemeenheid niet uitgesloten, maar beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die claim ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT).

De noodzaak van een goede terrorismedekking is sinds 9/11 alleen maar toegenomen. Waar terrorisme in het verleden veelal beperkt bleef tot het Midden-Oosten en enkele andere conflictregio’s, komen aanslagen en maatschappelijke onrust als uitvloeisel van politieke instabiliteit nu wereldwijd voor. Voorbeelden dicht bij huis zijn de recente betogingen en soms gewelddadige protesten in landen waar de crisis hard heeft toegeslagen, zoals Griekenland en Spanje.

Onvoldoende dekking

In de praktijk ontbreekt het veel bedrijven aan de juiste dekking tegen terrorisme, stelt ACE in het rapport ‘Property Insurance: Terrorism and Political Violence’. Risk managers zijn zich er niet altijd van bewust in hoeverre schade als gevolg van terrorisme is gedekt onder  hun standaard schadeverzekeringen. En zelfs als zij daar wel van op de hoogte zijn, kunnen er nog steeds hiaten in de dekking zijn. Dat komt mede door uiteenlopende definities in de polisvoorwaarden.

Risk managers doen er dan ook goed aan scherp te letten op de manier waarop terrorisme en andere geweldsvormen in de polisvoorwaarden worden gedefinieerd. Schade als uitvloeisel van geweld kan op het eerste gezicht namelijk geen ‘terrorisme’ lijken, maar volgens de polisvoorwaarden toch als zodanig worden aangemerkt. Het gevolg kan zijn dat de schade niet door de verzekering is gedekt.

Maatwerk

Een adequate dekking tegen schade door terrorisme en molest vereist maatwerk. Een goed verzekeringsprogramma houdt rekening met de specifieke risico’s die een internationaal opererende onderneming in verschillende delen van de wereld loopt. Hoe groter het risico op politieke instabiliteit en geweld in een land of regio waar het concern actief is, des te uitgebreider de verzekeringsdekking voor dat gebied moet zijn.

Voor risk managers loont het dus om zich te verdiepen in de definities die verzekeraars gebruiken om verschillende geweldsvormen te onderscheiden. Vervolgens kunnen zij – in nauwe samenwerking met hun verzekeraar en makelaar – een passend verzekeringsprogramma ontwikkelen.

In het rapport is een woordenlijst opgenomen met uitleg over termen als ‘terrorisme’, ‘politiek geweld’ en ‘stakingen’ en de bijbehorende dekking.

Voor meer informatie over terrorisme- en molestdekking kunt u contact opnemen met Carl van Lieshout, Fire  Manager Benelux bij ACE. U kunt hem bereiken via carl.vanlieshout@acegroup.com of 010 289 3514.

Reageer op dit artikel