nieuws

Rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Branche

Rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Eerder dit jaar heeft de Minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer toegezegd de Kamer te informeren over het onderwerp schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. In dit traject worden namelijk door zowel werkgevers en werknemers enkele knelpunten ervaren.

In dit kader is aan PwC de opdracht gegeven om de mogelijkheden voor een onafhankelijke medische instantie te onderzoeken, om zo de aanwezige knelpunten in voornoemd traject grotendeels weg te kunnen nemen.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft PwC een rapport uitgebracht en de Minister van Sociale Zaken van Werkgelegenheid heeft onlangs het rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten aan de Tweede Kamer aangeboden.

De onderzoeksvraag die in het rapport centraal stond, luidt als volgt:

Op welke wijze kan een onafhankelijke instantie voor beoordeling van medische causaliteit bij beroepsziekten en arbeidsongevallen bijdragen aan de oplossing van ervaren knelpunten en wat betekent dat voor de inrichting van deze instantie

Uit het rapport komen allereerst de volgende knelpunten naar voren: 1) vaststelling van het causaal verband tussen letsel/beroepsziekte en het werk, 2) langdurige procedures voordat de gegrondheid van een claim en bijbehorend schadebedrag is vast te stellen, 3) gebrek aan medische expertise in rechterlijke besluitvorming, 4) hoge kosten van het proces (door de lange duur lopen de advocaatkosten op en door een opstapeling van deskundigenrapporten kunnen de kosten ook hoog oplopen).

Uit het rapport blijkt verder dat het aanbeveling verdient eerst te starten met een minimale variant waarbij door een onafhankelijke instantie een medisch en juridisch oordeel wordt gegeven over het oorzakelijk verband tussen de ziekte en het werk. PwC geeft verder aan dat het de voorkeur heeft om uiteindelijk een onafhankelijke instantie het geschil in zijn volle omvang te laten beoordelen. In een dergelijke uitgebreide variant zou de instantie ook een uitspraak kunnen doen over de zorgplicht en de schade, aldus de rapportage. Een andere oplossing zou kunnen zijn het instellen van een gespecialiseerde rechter.

Naar aanleiding van dit rapport gaat de minister van Sociale Zaken in overleg met werkgevers en werknemers  om zo de juridische mogelijkheden van een onafhankelijke instantie en de optie van een gespecialiseerde rechter verder te verkennen. Hierna zal de Kamer weer nader worden geïnformeerd worden door de Minister van Sociale Zaken.

Voor een uitgebreidere weergave van het rapport klik hier.

Reageer op dit artikel