nieuws

Dijsselbloem: ‘Schadeverzekeraars konden zich voorbereiden op stijging toezichtkosten’

Branche

Dijsselbloem: ‘Schadeverzekeraars konden zich voorbereiden op stijging toezichtkosten’

De categorie ‘schadeverzekeraars’ is middels een brief bij de heffing van 2014 al geïnformeerd over de stijging van de toezichtkosten in 2015. Dat schrijft minister Dijsselbloem naar aanleiding van schriftelijke vragen van Kamerfracties over de Regeling Bekostiging Financieel Toezicht 2015.

De minister geeft antwoord op vragen van een aantal fracties over de explosieve toename van de kosten voor het AFM-toezicht op schadeverzekeraars. Hij legt uit dat voor de categorie als geheel een stijging van 85% geldt maar dat voor de individuele instellingen de heffingen sterker stijgen omdat het bedrag over minder instellingen wordt verdeeld. Voor de zeer grote schadeverzekeraars gaat het om een stijging van 428%. Dat heeft, zoals bekend, te maken met een technische wijziging in de toezichtcategorie, zorgverzekeraars zijn ondergebracht in een eigen categorie. De minister schrijft: “Hoewel ik een dergelijke stijging in één jaar op zich niet wenselijk vind, waren voor de wijzigingen goede redenen, die maken dat een gefaseerde stijging in dit geval niet wenselijk was. Specifiek voor het onderbrengen van de zorgverzekeraars in een eigen toezichtcategorie voor de AFM geldt, dat het redelijk was dit in één keer uit te voeren, omdat gebleken is dat het gedragstoezicht op de zorgverzekeraars veel beperkter is dan op de overige schadeverzekeraars. De zorgverzekeraars staan namelijk ook onder toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit en het toezicht van de AFM op zorgverzekeraars beperkt zich tot het toezicht op de aanvullende verzekeringen en op gedragsaspecten zoals klachtenafhandeling.”

Voorbereiden
Wel is van belang, schrijft Dijsselbloem, dat instellingen zich goed op de stijgingen kunnen voorbereiden. “Omdat de wijzigingen op dit moment op het niveau van wet plaatsvinden, zal dit niet van de ene op de andere dag gebeuren. Instellingen hebben daardoor per definitie tijd om zich aan te passen. Daar komt bij dat de toezichthouders dergelijke wijzigingen altijd ruim van te voren aankondigen en herhaaldelijk communiceren. In het geval van de categorie ‘schadeverzekeraars’ van de AFM geldt dat zij middels de brief bij de heffing van 2014 al zijn geïnformeerd over de stijging in 2015. Tevens kunnen onder toezicht staande instellingen de website van de AFM raadplegen. Sinds het bekend was dat de heffingen voor 2015 zouden stijgen (begin 2014) werd dit gecommuniceerd.”

Afname omvang
Op vragen van de VVD-fractie over hoe de toename van de toezichtkosten voor schadeverzekeraars is te rijmen met de afname van de omvang van deze sector, schrijft Dijsselbloem: “De kosten voor het toezicht van de AFM op een bepaalde categorie hangen in de eerste plaats af van de toezichtinspanning die nodig is voor het toezicht op een bepaalde sector. Of meer of minder toezicht nodig is, is een beoordeling van de AFM, die daarbij vooral kijkt naar de risico’s die zich voordoen. Deze risico’s kunnen afnemen als het aantal partijen in een categorie afneemt, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Pas als de toezichtinspanning, die tot uitdrukking komt in de begrote kosten voor het toezicht op een bepaalde categorie, met betrekking tot een bepaalde categorie structureel daalt, kan dat aanleiding zijn om het percentage dat de categorie moet bijdragen naar beneden bij te stellen. Deze percentages worden eenmaal in de vijf jaar herzien. De eerste keer zal dat per 1 januari 2018 gebeuren.”

Degressief
De minister legt in zijn epistel ook uit waarom er gebruik wordt gemaakt van degressieve tarieven, bijvoorbeeld in categorie Adviseurs en Bemiddelaars. “De degressieve staffels zorgen ervoor dat ook de heffingen van grote instellingen in enige verhouding blijven staan tot de toezichtinspanning. Zo wordt bijvoorbeeld op een beleggingsinstelling met een balanstotaal van € 100 miljard niet 100 keer zoveel toezicht gehouden dan op een beleggingsinstelling met een balanstotaal van € 1 miljard.”

De degressieve staffels leiden er overigens niet toe dat de heffingen een afspiegeling zijn van de daadwerkelijke toezichtinspanning, aldus de minister. “Dat is ook niet het doel. Aan de tarieven liggen namelijk ook andere uitgangspunten ten grondslag, zoals het draagkrachtbeginsel. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de minimumtarieven relatief laag worden vastgesteld. Door een combinatie van een minimumtarief en degressieve schijven voor het variabel tarief te gebruiken, wordt dan ook rekening gehouden met zowel het draagkrachtbeginsel als met het feit dat de toezichtinspanning niet evenredig toeneemt met de omvang van de onderneming.” In de categorieën waarin degressieve staffels voor het variabele tarief worden gebruikt is dit daarom redelijk en proportioneel zegt Dijsselbloem. “Dat geldt ook in de specifieke categorie ‘Adviseurs en Bemiddelaars.’”

Reageer op dit artikel