nieuws

AFM ziet geen vooruitgang in ontvlechting tussenpersoon en verzekeraar

Branche

De Autoriteit Financiële Markten heeft in zijn jaarverslag geconstateerd dat tussenpersonen nog steeds het gros van hun klanten onderbrengen bij dezelfde verzekeraar. Die cijfers zijn niet veranderd sinds de invoering in het provisieverbod. Dat verbod heeft de AFM ook de nodige extra lasten opgeleverd vanwege onduidelijke situaties die door het provisieverbod werden veroorzaakt.

AFM ziet geen vooruitgang in ontvlechting tussenpersoon en verzekeraar

De toezichthouder schrijft in het jaarverslag een onderzoek te zijn gestart om een beter beeld te krijgen van ongewenste financiële banden tussen adviseurs en aanbieders. Aanleiding daarvoor was een aantal cijfers dat de AFM tot zijn beschikking heeft. De toezichthouder schrijft dat in het verleden tussenpersonen 70% van hun klanten bij een en dezelfde verzekeraar onderbrachten. Nog eens een kwart werd bij een tweede aanbieder weggezet. Die percentages zijn helemaal niet veranderd sinds het provisieverbod, schrijft de AFM nu. Daarom is de toezichthouder een onderzoek gestart naar de mate van ontvlechting na het provisieverbod, waarvan de resultaten in het tweede kwartaal van 2015 naar buiten worden gebracht.

Overschrijding
Het provisieverbod zorgt ook voor problemen bij de AFM, dat de begrote lasten voor het thema ‘kwaliteit van financiële dienstverlening’ (€ 7mln) overschreed met € 900.000. De oorzaak voor de overschrijding ligt grotendeels in de inzet van extra juridische uren. Die heeft de toezichthouder voornamelijk nodig voor interpretatiekwesties als gevolg van het provisieverbod. Dat verbod zorgt er wel voor dat een grote meerderheid van de consumenten nu beseft dat financieel advies niet gratis is, onderzocht de AFM. Maar bij een derde van de hypotheeksluiters is er nog altijd onduidelijkheid over de advieskosten. Het dienstverleningsdocument (DVD) biedt daar niet voldoende uitkomst bij, twee van de vijf sluiters zegt het DVD helemaal niet te kennen. En slechts een beperkte groep maakt echt gebruik van het document.

Lasten
In totaal had de AFM € 80,9 mln aan lasten over 2014. De inkomsten bedroegen € 81,6 mln. Daarvan kwam afgelopen jaar voor het laatst € 20 mln voor de rekening van de overheid, vanaf dit jaar moet de sector zelf de toezichtkosten betalen. In totaal zette de AFM het afgelopen jaar 560 fte in aan medewerkers, een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal onder toezicht staande instellingen kromp van 10.500 naar 10.200.

Boetes
De AFM greep wat boetes en dwangsommen betreft iets steviger in in 2014. Zo kregen 31 bedrijven een boete opgelegd tegenover 20 in het vorige jaar. Daarnaast legde de toezichthouder 26 lasten onder dwangsom op, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. De vergunning van 23 bedrijven (2013: 31) werd ingetrokken en het aantal openbare waarschuwingen daalde van 30 naar 12.

Beloningen bestuur
De beloningen voor het bestuur van de toezichthouder werden ook ingeperkt. Met name Gerben Everts en Harman Korte kregen minder uitbetaald aan doorsnee pensioenpremielasten en overige beloningen betaalbaar op termijn. Hun totale beloning daalde daardoor van zo’n € 335.000 naar ongeveer € 295.000. Scheidend bestuurder Theodor Kockelkorens beloning bleef wel nagenoeg op gelijk niveau: van € 335.116 naar € 333.992. Het salaris van Merel van Vroonhoven ligt aanzienlijk lager dan dat van haar medebestuursleden. Omgerekend naar een heel jaar (Van Vroonhoven kwam pas in april in dienst) krijgt de nieuwe voorzitter zo’n 20% minder dan Everts en Korte en bijna 30% minder dan Kockelkoren.

Reageer op dit artikel