nieuws

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Branche

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Treedt de deelgeschilrechter met het geven van een bewijsopdracht buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure?

Tegen een beschikking in een deelgeschilprocedure staat geen voorziening open. Artikel 1019bb Rv behelst een zogeheten ‘rechtsmiddelenverbod’. Na een deelgeschilprocedure kunnen partijen dus niet in hoger beroep. Hoger beroep zou de bedoeling van de deelgeschilprocedure tegenwerken. Het idee is immers dat partijen aan de hand van de deelgeschilprocedure een snelle beslissing krijgen over een geschil dat een buitengerechtelijke regeling in de weg stond. De bedoeling is dus dat partijen er na de deelgeschilprocedure zelf uit kunnen komen.

Uitzonderingen zijn er ook hier. Allereerst is er natuurlijk de wettelijke bepaling over de deelgeschilprocedure zelf die de mogelijkheid geeft een bodemprocedure te beginnen en in die procedure op grond van artikel 1019cc lid 3 Rv van de beschikking uit de deelgeschilprocedure hoger beroep in te stellen als van een tussenvonnis (tussentijds hoger beroep in een bodemprocedure).

Doorbrekingsgronden

Daarnaast kan een wettelijk rechtsmiddelenverbod volgens vaste rechtspraak worden doorbroken op één van de in de rechtspraak ontwikkelde doorbrekingsgronden, te weten indien de rechter buiten het toepassingsgebied van de desbetreffende regeling is getreden, deze ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten of bij de behandeling van de zaak een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel heeft veronachtzaamd dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak niet kan worden gesproken. Deze doorbrekingsgronden kunnen ook ten aanzien van een beschikking in een deelgeschilprocedure worden ingeroepen (Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943).

Een van deze doorbrekingsgronden was recentelijk aan de orde in een procedure voor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Een partij uit een eerder bij de rechtbank Gelderland gevoerde deelgeschilprocedure stelde hoger beroep in tegen de beschikking uit de deelgeschilprocedure omdat zij van oordeel was dat de rechtbank in de deelgeschilprocedure geen bewijslevering had mogen verlangen. Omdat de rechter in de deelgeschilprocedure één van de partijen had opgedragen bewijs te leveren van haar stellingen (hetgeen werd geleverd door middel van getuigenverhoren) trad de rechter buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure, aldus de partij die hoger beroep instelde.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden achtte deze partij in hoger beroep wel ontvankelijk omdat een beroep werd gedaan op één van de in de rechtspraak ontwikkelde doorbrekingsgronden, maar verwierp vervolgens het hoger beroep omdat de rechtbank met de opdracht bewijs te leveren naar het oordeel van het gerechtshof niet buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure was getreden. De beoordeling van de vraag of bewijslevering in een deelgeschilprocedure aangewezen is hangt samen met de vraag of de beëindiging van het deelgeschil kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Op basis van de parlementaire geschiedenis over de deelgeschilprocedure oordeelde het gerechtshof dat de deelgeschilrechter een ruime mate van vrijheid heeft bij het al dan niet geven van een opdracht tot het leveren van bewijs (ECLI:NL:GHARL:2014:7477).

Kosten

Het gerechtshof oordeelde tot slot dat ook in het hoger beroep de wettelijke bepalingen over de deelgeschilprocedure van toepassing zijn en dus ook die over de kosten (die in een deelgeschilprocedure als buitengerechtelijke kosten worden beschouwd). Het gerechtshof ging daarom over tot begroting van de kosten op vergelijkbare wijze als in een deelgeschilprocedure in eerste aanleg.

Door Peter van Huizen

Reageer op dit artikel