nieuws

Minister wil bank en verzekeraar niet over één kam scheren

Branche

De minister van Financiën lijkt niet erg onder de indruk van het rapport dat Towers Watson in opdracht van het Verbond van Verzekeraars maakte en waarin staat dat verzekeraars bij vermogensopbouwproducten bijna vier keer zoveel solvabiliteit moeten aanhouden als banken die vergelijkbare producten aanbieden. Het Verbond vindt dat daarmee een ongelijk speelveld ontstaat. De minister: “Banken en verzekeraars zijn verschillende soorten bedrijven.”

Minister wil bank en verzekeraar niet over één kam scheren

Het Verbond kwam in september van dit jaar met het rapport van Towers Watson en greep het aan om opnieuw te pleiten voor een gelijk speelveld voor banken en verzekeraars. Minister Jeroen Dijsselbloem reageerde afgelopen vrijdag in een brief naar de Kamer op het rapport, maar lijkt niet erg onder de indruk.

Toezegging
Towers Watson vergeleek voor het Verbond een levenpolis met een langlopend bankspaarproduct. De verzekeraar en de bank beleggen de inleg in dat voorbeeld beide in hypotheken. Vervolgens ligt het benodigde kapitaal voor de verzekeraar een factor 4 à 5 hoger dan voor de bank. Dijsselbloem: “Dat verschil wordt niet zozeer gedreven door een verschil in de kapitaaleis voor het (krediet)risico op de hypotheek, maar door een verschil in de balanswaardering van de toezegging die wordt gedaan. De bank geeft in tegenstelling tot de verzekeraar geen langlopende rentegarantie. Bij een rentewijziging zal de bank het rendement veranderen, terwijl de verzekeraar zich heeft gecommitteerd aan een vaste rente. Deze ‘flexibiliteit’ in de toezegging van de bank heeft directe gevolgen voor de wijze waarop zij de verplichting op de balans kan waarderen.”

Verschillende bedrijven
Dijsselbloem vindt verder dat ‘onderkend moet worden’ dat banken en verzekeraars verschillende soorten bedrijven zijn die zich moeilijk over één kam laten scheren. “De toezichtraamwerken zijn daarom ook verschillend. Nederlandse banken kennen additionele kapitaalbuffers die voor verzekeraars niet gelden, zoals de systeembuffer en contracyclische buffer. Daarnaast biedt de regelgeving voor verzekeraars relatief veel mogelijkheden om kapitaalvereisten via risicodiversificatie te verlagen.” Bovendien, zegt de minister, kunnen verzekeringsgroepen een bankvergunning aanvragen om ook bankspaarproducten aan te kunnen bieden, zoals een flink aantal verzekeraars al doet.

Kritisch kijken
De minister van Financiën ziet de invoering van Solvency II als belangrijke stap om de toezichtraamwerken voor banken en verzekeraars meer op elkaar te laten aansluiten. “Toch blijven op specifieke punten verschillen bestaan die, bezien vanuit de verschillen in bedrijfsmodel, te verantwoorden en ook wenselijk zijn.” Maar, belooft de minister, “mochten er desondanks nog verschillen bestaan die niet samenhangen met de verschillende bedrijfsmodellen en bijbehorende risico’s, dan zullen deze op passende wijze moeten worden geadresseerd.”

Reageer op dit artikel