nieuws

Zorgen over risico’s multinationaal ondernemen nemen toe

Branche

Cyberrisico

Zorgen over risico’s multinationaal ondernemen nemen toe

Ook zijn de respondenten bezorgd over de gewijzigde aansprakelijkheden die grensoverschrijdende activiteiten met zich meebrengen. Van de zes meest genoemde risico’s waarvan zij verwachten dat ze binnen drie jaar een groot risico voor hun multinationale activiteiten zullen vormen, houden er vier direct verband met aansprakelijkheidskwesties. Cyberrisico, dat een significant aansprakelijkheidsaspect kent, staat op de tweede plaats. Milieuaansprakelijkheid staat op de derde plaats. Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid staan ook in de top zes, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de uitdagingen waarmee bestuurders door de toenemende globalisering van bedrijfsactiviteiten te maken krijgen.

Risk managers die aan het onderzoek meededen zien multinationale verzekeringsprogramma’s als een manier om consistentie te realiseren in hun verzekeringsdekking wereldwijd en om te kunnen voldoen aan de in de diverse landen geldende  toezicht- en belastingregels. Meer dan de helft (54%) van hen is van mening dat multinationale programma’s de consistentie van een verzekeringsprogramma verbeteren, 52% noemt het beter kunnen voldoen aan internationale regels, en 36% noemt een betere dekkingszekerheid als belangrijkste voordeel van deze programma’s. Bijna een derde van de Risk managers vindt dat multinationale verzekeringsprogramma’s hen in staat stellen het claimproces efficiënter in te richten en meer dan een kwart denkt dat door schaalvoordelen de kosten beter beheersbaar blijven.

Lappendeken

“Bij toename van grensoverschrijdende activiteiten wordt het realiseren van  consistente verzekeringsdekking steeds moeilijker”, vertelt Ron Verhulsdonck, Country President Benelux bij ACE. “Bij de traditionele aanpak werd gekozen voor een lappendeken aan ongecoördineerde lokale polissen, hetgeen inconsistent en niet kostenefficiënt was. Ook werd wel gekozen voor één polis met  wereldwijde dekking doch die optie voldeed niet aan de in de diverse landen geldende toezicht- en belastingregels. Een multinationaal  verzekeringsprogramma, bestaande uit een moederpolis en  lokale polissen in de landen waarin de lokale wetgeving dat vereist, is meestal een betere oplossing.”

Reageer op dit artikel