nieuws

Dijsselbloem: ‘De veroorzaker betaalt’

Branche

Minister Dijsselbloem heeft in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals toegelicht waarom hij de overheidsbijdrage voor de toezichtkosten af wil schaffen. Naar aanleiding van vragen vanuit de Kamer legt de minister onder meer uit dat hij vindt dat de veroorzaker van de problemen ook moet opdraaien voor de kosten.

Dijsselbloem: ‘De veroorzaker betaalt’

De VVD-fractie vroeg Dijsselbloem om meer inzicht te geven in de afweging om de overheidsbijdrage (van € 40 mln) af te schaffen. Dijsselbloem stipt allereerst aan dat de sector het grootste gedeelte van de kosten (€ 228 mln in totaal in 2013) al voor de eigen rekening neemt. De minister erkent dat het toezicht ook het algemeen belang dient, maar dat betekent volgens hem niet automatisch dat het ook uit algemene middelen gefinancierd moet worden. Daar is volgens hem een aantal redenen voor.

Systeemprofijt
Als eerste noemt Dijsselbloem het systeemprofijt. “Dat wil zeggen dat de personen die  onder toezicht van DNB en de AFM staan specifiek en substantieel profijt hebben van het toezicht”, schrijft de minister. “Concreet betekent dit dat de financiële sector rechtstreeks profiteert van het vertrouwen in die sector dat door het toezicht wordt vergroot. Wanneer het vertrouwen in de financiële sector toeneemt zal immers vaker gebruik worden gemaakt van financiële producten.”

De minister vindt ook dat de financiële sector zelf verantwoordelijk is voor de kosten van het toezicht, omdat de branche zelf de risico’s veroorzaakt waarvoor het toezicht nodig is. Het beginsel ‘de veroorzaker betaalt’, noemt Dijsselbloem het. “Door deze prijs van de genomen maatschappelijke risico’s bij de sector te leggen, wordt gestimuleerd dat zij deze kosten – die uiteindelijk aan de gebruiker doorberekend zullen worden – meewegen bij de totstandkoming van hun producten. Producten met een groter maatschappelijk risico krijgen zo een prijs die beter aansluit bij de werkelijke kosten die daarmee zijn gemoeid.”

Kostenplafond
Dijsselbloem maakt zich, in tegenstelling tot de VVD-fractie, geen zorgen om het uit de hand lopen van toezichtkosten, nu door het stoppen van de overheidsbijdrage mogelijk een natuurlijke rem verdwijnt. Dijsselbloem: “Ik begrijp deze zorg maar constateer tevens dat het wegvallen van de overheidsbijdrage niets afdoet aan mijn stelselverantwoordelijkheid voor het toezicht. Jaarlijks behoeven de begroting en verantwoording van de toezichthouders mijn goedkeuring. Met het oog op die beoordeling zie ik erop toe dat de toezichthouder zich niet alleen houdt aan de wettelijk opgedragen taak maar ook dat de toezichthouder deze zo efficiënt mogelijk vervult.”

D66 wilde van de minister nog weten of hij een onderzoek dat voornamelijk in het algemeen belang is wel door de overheid laat betalen. Daar wilde Dijsselbloem niet in mee: “Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat in het geval van de financiële sector er naar het oordeel van de regering voldoende aanleiding bestaat om alle kosten die gerelateerd zijn aan de toezichtstaken van DNB en AFM door te berekenen aan de sector. Dat geldt ook voor de genoemde onderzoeken.”

Reageer op dit artikel