nieuws

Verwachting van verzekerde dat verzekeraar dekking zou verlenen is onterecht

Branche

Verzekerde is van oordeel dat, gelet op een telefonische mededeling van zijn verzekeraar , de schade die hij heeft geleden vergoed dient te worden. Verzekerde heeft bij verzekeraar een opstalverzekering afgesloten destijds. Verzekeraar is het niet eens met het standpunt van verzekerde. Verzekerde heeft zich daarom genoodzaakt gezien een procedure bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (hierna: ‘de Geschillencommissie’) aanhangig te maken.

Verwachting van verzekerde dat verzekeraar dekking zou verlenen is onterecht

Op 8 juli 2014 heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan in deze kwestie. Deze uitspraak is terug te vinden op de site van het Financiële Klachteninstituut (hierna: ‘het Kifid’)

Feiten & omstandigheden
Verzekerde heeft schade geleden aan zijn keuken. Deze schade is ontstaan doordat zich water op de vloer van de berging van de buurvrouw heeft verzameld en via de woningscheidende muur in de bouwconstructies van de keuken van verzekerde is gedrongen.

De Geschillencommissie stelt allereerst vast dat de door verzekerde geleden schade op grond van de verzekeringsovereenkomst niet is gedekt. Schade als gevolg van ‘muren of vloeren die vocht en water doorlaten’, is namelijk op grond van artikel 17.8 van de verzekeringsovereenkomst uitgesloten. Hierover bestaat geen discussie tussen partijen.

De discussie spitst zich namelijk toe op de vraag of verzekerde, gelet op de mededelingen van de verzekeraar, er desondanks redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat de verzekeraar dekking zou verlenen bij de onderhavige schade.

De Geschillencommissie stelt in dit kader vast dat de verzekeraar alleen aan verzekerde heeft medegedeeld dat zij verzekerde bij een gedekte schade zoals bij brand en waterschade niet zou laten vallen. Een en ander wordt afgeleid uit een telefoonnotitie van de verzekeraar.

Geen sprake van gewekt vertrouwen door de mededeling van de verzekeraar
Aan de telefonische mededeling van verzekeraar dat zij verzekerde bij een gedekte schade zoals brand en waterschade niet zou laten vallen, kon verzekerde niet de verwachting ontlenen dat de thans ontstane schade aan zijn keuken als gevolg van vochtdoorlating door verzekeraar vergoed zou worden. Door de verzekeraar is voldoende duidelijk medegedeeld dat sprake moest zijn van een gedekte schade om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Reageer op dit artikel