nieuws

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is al gedeeltelijk in werking getreden

Branche

Op 9 juli 2014 is in het Staatsblad (nummer 281) het Besluit van 9 juli 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: ‘Wmo’), gepubliceerd.

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is al gedeeltelijk in werking getreden

Uit de nota van toelichting blijkt dat als uitgangspunt wordt genomen dat de gemeenten met ingang van 1 januari 2015 zorg dienen te dragen voor maatschappelijke ondersteuning en zullen per die datum de in de wet neergelegde rechten en plichten voor ingezetenen gaan gelden. Gemeenten zullen moeten zorgen voor het aanbieden van algemene voorzieningen en voor het verstrekken van maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (hierna: ‘pgb’). Verder zullen gemeenten per 1 januari 2015 moeten zorg dragen voor een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De ballingen die daarop betrekking hebben zullen dus met ingang van 1 januari 2015 in werking treden. De artikelen waarin is opgenomen dat de huidige Wmo wordt ingetrokken en andere wetgeving in technische zin wordt aangepast, zullen ook pas per 1 januari 2015 in werking treden.

De bepalingen die de gemeenten verplichten om datgene te doen dat nodig is om een goede invoering van de wet met ingang van 1 januari 2015 mogelijk te maken, zijn in werking getreden op de dag na die van publicatie van het besluit in het Staatsblad. Deze bepalingen zijn derhalve op 10 juli 2014 in werking getreden.

Alle andere bepalingen van de wet zijn ook op 10 juli 2014 in werking getreden, tenzij een bepaald artikel staat vermeld bij de uitzonderingen:

“De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1 en 2.2.2, 2.3.1, 4.1.1 tot en met 4.3.4, 7.1 tot en met 7.23 en 7.25 tot en met 7.37, 8.1, 8.9, eerste tot en met vierde lid, en 8.10, die in werking treden met ingang van 1 januari 2015.”

Artikel 2.4.3. (mogelijkheid tot het nemen van regres door gemeenten) wordt in de nota van toelichting niet specifiek genoemd, maar aangezien dit artikel niet genoemd is bij de uitzonderingen, is dit artikel ook op 10 juli 2014 in werking getreden.

Reageer op dit artikel