nieuws

Yarden wint geschil om €250.000 retourprovisie

Branche

De twee ex-vennoten van Assurantiezorg.nl VoF ontkomen niet aan het betalen van twee en een halve ton retourprovisie aan Yarden. De twee besloten in 2010 om hun VoF voort te zetten als Vesterink Assurantiën BV, dat later failliet ging. Volgens een rapport van de curator was deze wijziging van rechtsvorm mogelijk bedoeld om hoofdelijke aansprakelijkheid te omzeilen. Dat is niet gelukt. Hof Amsterdam oordeelde in een deze week gepubliceerde uitspraak dat de twee vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een bedrag van € 250.000.

Yarden wint geschil om €250.000 retourprovisie

De twee vennoten van Assurantiezorg.nl (onder wie de heer Vesterink) sloten eind 2008 een assurantiebemiddelingsovereenkomst (ABO) met verzekeraar Yarden. Per juni 2010 werd de vergunning om te kunnen bemiddelen door de AFM ingetrokken, onder gelijktijdige vergunningverlening aan Vesterink Assurantiën B.V.

Retourprovisie
Yarden ging niet akkoord met de voortzetting van de assurantieactiviteiten in Vesterink Assurantien. Uiteindelijk ging dat bedrijf op 8 februari 2011 failliet. Yarden heeft de ex-vennoten hoofdelijk aangesproken om alsnog de door Assurantiezorg verschuldigde retourprovisie te voldoen.

Rechter
De zaak komt voor de rechter en de rechtbank geeft Yarden gelijk. Op dat moment bedraagt de retourprovisie € 125.000. De ex-vennoten betogen in hoger beroep onder meer dat Yarden door de overdracht van de aandelen aan de BV niet in ernstige mate in haar concrete belangen is geschaad, zodat er geen reden was om de overeenkomst te ontbinden. Volgens het Hof was de ABO echter duidelijk genoeg: een overdracht van de portefeuille kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Yarden. En die is niet gegeven. Het debetsaldo in rekening-courant is volgens Yarden per 2 mei 2013 opgelopen tot € 251.013,25. Het Hof neemt dat bedrag over en veroordeelt de ex-vennoten hoofdelijk om het bedrag aan Yarden te betalen.

Zekerheid
Uit de uitspraak wordt duidelijk dat Yarden nog wel had willen meewerken aan de overdracht van de assurantieportefeuille wanneer aanvullende zekerheid was verstrekt zodat alle schulden die uit de ABO zouden voortvloeien, gedekt zouden zijn. Die hoofdelijkheidsakte wilde Vesterink Assurantiën echter niet ondertekenen. Later, begin 2011, is het bedrijf failliet gegaan. De curator van Okkerse&Schop Advocaten stelt in zijn verslag de volgende vraag. “Is de overdracht van de activa voorafgaand aan het faillissement niet reeds geschied met in het achterhoofd een faillissementsscenario? Immers door de V.o.F. niet te laten failleren ontliepen de beide vennoten hun hoofdelijke aansprakelijkheid voor het faillissementstekort. Overigens is de curator bekend met het feit dat zowel Yarden als Klaverblad nimmer akkoord zijn gegaan met de overdracht van de portefeuille door Assurantiezorg.nl V.o.F aan de gefailleerde vennootschap.” De curator geeft in zijn verslagen ook aan deze nu gesloten procedure van het Hof inzake de terugboekprovisie op de voet te volgen.

Reageer op dit artikel