nieuws

Brancheorganisaties willen plafond aan toezichtskosten

Branche

In een gezamenlijke brief vragen brancheorganisaties uit de financiële sector, waaronder het Verbond en Adfiz, aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën om een uitgavenplafond in te stellen voor de toezichtskosten. Het is een van de suggesties die de organisaties voorstellen aan de politici.

Brancheorganisaties willen plafond aan toezichtskosten

“Het belangrijkste punt dat wij naar voren willen brengen betreft het ontbreken in het wetsvoorstel van een adequaat tegenwicht in de besluitvorming over de toezichtbegroting”, beschrijven de partijen het doel van de brief. Zij zouden graag wel zo’n tegenwicht zien, onder meer vanwege het wegvallen van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten. “Wij hechten er wel aan te benadrukken dat het toezicht door DNB en AFM een taak is die wordt uitgeoefend in het kader van het algemeen en maatschappelijk belang. Dit brengt met zich mee dat het toezicht, ten minste ten dele, uit de algemene middelen moet worden gefinancierd, zoals de Raad van State terecht opmerkt.”

Prikkels
Ook vinden de brancheorganisaties dat tegenwicht nodig is omdat de overheid geen financiële prikkel heeft om kosten voor het toezicht binnen de perken te houden, de kosten sinds 2000 meer dan verdrievoudigd zijn en internationale ontwikkelingen voor steeds grotere kosten zullen zorgen. Ook zijn er vraagtekens bij de werkzaamheden van de AFM: “Wij constateren dat er met name bij de AFM in toenemende mate capaciteit wordt gestoken in beleidsontwikkeling die eigenlijk logischerwijs bij de wetgever of de sector zelf thuis hoort.”

De organisaties doen een zestal suggesties om de situatie rondom het toezicht te verbeteren. Een daarvan is een uitgavenplafond: “Wij vinden het verstandig als er een uitgavenplafond voor de toezichtkosten wordt ingevoerd. Dit uitgavenplafond zou volgens de departementale begrotingsregels voor loon- en prijsbestellingen jaarlijks kunnen worden aangepast. Een dergelijke begrotingssystematiek werkt disciplinerend bij het beperken van verdere stijgingen van de toezichtkosten.”

Algemeen Overleg
Daarnaast adviseren de brancheorganisaties de commissie onder meer om jaarlijks een Algemeen Overleg met hen te voeren waarin de begroting wordt besproken en goedgekeurd. Ook zouden de partijen graag zien dat de AFM en DNB meer transparantie bieden over hun toezichtbegroting. “DNB en de AFM kunnen op die wijze transparanter, inzichtelijker en begrijpelijker maken hoeveel geld gemoeid is met verschillende werkzaamheden. Daarbij dient de nadruk te liggen op hun primaire taak: toezicht houden en niet op het maken van nieuw beleid.”

De brief, die hier in het geheel te lezen is, is ondertekend door het Verbond, Adfiz, de Pensioenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, de NVB, FOV en de Dutch Fund and Asset Managament Association.

Reageer op dit artikel