nieuws

‘Reaal-vonnis zegt veel over emancipatie intermediair’

Branche

Het vonnis waarin de rechter bepaalde dat Reaal niet eenzijdig mocht besluiten de provisiebetaling stop te zetten en de eerbiedigende werking te negeren, zegt vooral iets over de nieuwe verhoudingen binnen de sector. Dat vindt verzekeringsadvocaat Femke de Jong-Struiksma.

‘Reaal-vonnis zegt veel over emancipatie intermediair’

Reaal mag niet eenzijdig besluiten de betaling van provisie stop te zetten en een samenwerkingsovereenkomst wijzigen, zo oordeelde rechtbank Oost-Brabant vorige week in kort geding. De Jong-Struiksma, advocaat bij het Haagse kantoor van Beem de Jong geeft commentaar.

Wat is jou opgevallen aan de uitspraak?
“Deze uitspraak is in juridisch opzicht niet verrassend. Het oordeel van de rechter is in lijn met de heersende leer in de jurisprudentie. Maar er zijn vrijwel geen uitspraken over dit onderwerp die specifiek over de samenwerkingsovereenkomst in de verzekeringsbranche gaan. In dat opzicht is dit vonnis een nuttige aanvulling.
“Veel opmerkelijker is het feit dat deze procedure, in overleg met Adfiz, is aangespannen door een intermediair. Nota bene op principiële gronden. Dat was enkele jaren geleden nog ondenkbaar. Dit vonnis zegt dus vooral iets over de nieuwe verhoudingen binnen de sector. En over de emancipatie van het onafhankelijk intermediair.”

Wat betekent deze uitspraak voor andere verzekeraars?
“Deze uitspraak is om twee redenen relevant voor de sector. In de eerste plaats wordt hier nogmaals bevestigd dat het een verzekeraar niet zonder meer vrij staat om eenzijdig contractuele afspraken te wijzigen. Ook niet als een overeenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Intermediairs zijn dus niet verplicht om zo maar met ieder wijzigingsvoorstel akkoord te gaan. Dat geldt in het bijzonder voor kernbedingen, waaronder beloningsafspraken.
“Daarnaast kan uit dit vonnis nogmaals worden afgeleid hoe belangrijk het is dat samenwerkingsovereenkomsten helder geformuleerd en juridisch kloppend zijn. De rechter gaat daar zijdelings op in, maar het is wel belangrijk. Ook dat is niet nieuw, maar het is nog steeds niet overal geregeld. Wel is het zo dat de meeste verzekeraars inmiddels serieus werk maken van de samenwerkingsovereenkomst.”

Kan Reaal hier nog iets tegen doen?
“Reaal kan hoger beroep aantekenen. Of er kan een bodemprocedure gestart worden. Maar ik acht de kans dat dit tot een andere uitkomst zal leiden niet heel groot.”

Betekent dit vonnis dat eerbiedigende werking nooit kan worden omzeild, ook niet in geval van een nieuwe polis, bijvoorbeeld een verhoging of wijziging?
“Met de invoering van het provisieverbod is bepaald dat er eerbiedigende werking geldt voor producten die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten. Deze eerbiedigende werking eindigt, als het product eindigt. Bij productwijzigingen ligt dat anders. Maar ook daar geldt als uitgangspunt dat de eerbiedigende werking in stand blijft. Tenzij de wijziging zodanig wezenlijk is, dat er juridisch gezien sprake is van een nieuw product/contract. Dat moet dus per geval worden beoordeeld.”

Zijn er meer zaken te verwachten over dit onderwerp?
“Op ons kantoor lopen er op dit moment al diverse van dit soort zaken. Bijvoorbeeld gevallen waarin verzekeraars zelf een product beëindigen en vervangen door een provisieloos product en een intermediair voor onverdiende afsluitprovisie belasten. Of gevallen waarin de aanbieder buiten de tussenpersoon om met de klant besluit om de provisie uit het product te halen. Wij verwachten op korte termijn weer een uitspraak in één van deze zaken. Wordt vervolgd, dus.”

Reageer op dit artikel