nieuws

Nettolijfrente niet zonder slag of stoot in tweede pijler

Branche

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft een aantal voorwaarden geschetst voor de fiscale behandeling van nettolijfrenteproducten voor inkomens boven de € 100.000. Die kunnen weliswaar in de tweede pijler (collectieve pensioenen) worden ondergebracht, maar vakcentrale MHP vindt dat de producteisen dermate streng zijn dat de voordelen in de praktijk niet opwegen tegen de nadelen.

Nettolijfrente niet zonder slag of stoot in tweede pijler

Het kabinet kwam in januari met een aanvulling op het wetsvoorstel inzake de aanpassing van het pensioenstelsel. Daarin is onder meer vastgelegd dat er een nieuwe spaarmogelijkheid komt voor het deel van het inkomen dat boven de € 100.000 uitkomt. Boven dat bedrag komt de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd een lijfrente op te bouwen te vervallen. Als alternatief is de nettolijfrente geïntroduceerd: die voorziet in een aanvullend pensioenbedrag dat ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse brutopensioenopbouw van 1,875% middelloon. De inleg wordt betaald uit het netto-inkomen.

Kaders
De Tweede Kamer heeft de wens geuit om de nettolijfrente onder te brengen in de tweede pijler. Wiebes komt nu met de kaderswaarbinnen dat mogelijk is. “Concreet wordt voorgesteld om voor pensioenfondsen die een nettolijfrente aanbieden in de wet vast te leggen dat moet worden uitgegaan van een gescheiden administratie. Tevens worden voor pensioenfondsen aanvullende producteisen gesteld aan de nettolijfrente om het risico op vermenging van belaste en onbelaste geldstromen te minimaliseren.”

Kruissubsidiëring
Omdat de nettolijfrente niet-aftrekbare premies en een onbelaste uitkering kent, moeten pensioenfondsen in hun administratie onderscheid gaan maken tussen de verschillende pensioenregelingen. Daarmee kan worden vastgesteld of er een kostendekkende premie wordt gerekend. Daarnaast moet er sprake zijn van een juiste kostentoerekening voor beide varianten. Ook doet zich het risico van kruissubsidiëring voor als voor een van beide ‘ pensioenpotten’  onvoldoende vermogen is opgebouwd. Daarmee kan belasting worden misgelopen of juist dubbel worden betaald, aldus Wiebes. Hij denkt op het gebied van producteisen onder meer aan het verplichtstellen van een defined contribution-regeling zonder garantie. Daarmee ligt het langlevenrisico en het rendementsrisico tijdens de opbouwfase niet bij het pensioenfonds, aldus Wiebes.

Veel eisen
Vakcentrale MHP (onder meer politie en verkeersvliegers) dringt aan op meer duidelijkheid omtrent de nettolijfrente. Morgen begint de Eerste Kamer met de behandeling van het wetsvoorstel over de fiscale behandeling van pensioenen. “De MHP is verheugd in de richtinggevende brief te lezen dat conform de toezegging een nettopensioenregeling nog steeds mogelijk wordt gemaakt. De MHP heeft echter zorgen omdat in de brief op voorhand zoveel producteisen aan deze nettopensioenregeling worden gesteld dat de voordelen van het onderbrengen onder de tweede pijler grotendeels teniet worden gedaan.” De MHP wil een nettopensioenregeling zonder medische selectie, die arbeidsvoorwaardelijk met een werkgeversbijdrage tot stand komt. Ook dekking voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid moet meegenomen kunnen worden.

 

Reageer op dit artikel