nieuws

SNS Reaal moet van rechter toch bonussen uitbetalen

Branche

SNS Reaal moet alsnog het variabele loon voor drie buitendienstmedewerkers van Zwitserleven over 2012 betalen. De kantonrechter in Utrecht heeft hiertoe besloten in een geschil dat was aangespannen door de medewerkers en de vakbonden FNV , CNV en De Unie. De rechter gaat niet mee in de rechtvaardiging van de genationaliseerde bankverzekeraar dat variabele beloning niet zou passen bij de financiële situatie waarin het bedrijf begin vorig jaar verkeerde.

SNS Reaal moet van rechter toch bonussen uitbetalen

Voor de drie betrokken medewerkers gaat het in totaal om ruim € 26.000 (vermeerderd met een wettelijke verhoging van 25% wegens te late betaling en de wettelijke rente vanaf 30 april 2013). Nu nog een overzichtelijk bedrag voor  SNS Reaal, maar de gevolgen strekken zich mogelijk verder uit als de bankverzekeraar zich ook na een eventuele beroepsprocedure gehouden weet aan het eigen reglement voor variabele beloningen.  Met de totale variabele beloning van de buitendienstmedewerkers bij SNS Reaal was in  2012 ongeveer € 1,4 mln gemoeid.

Randvoorwaarden

Op 18 februari 2013, twee weken na de nationalisatie van SNS Reaal kondigde de Raad van Bestuur aan de vakbonden aan “de uitkeringen uit hoofde van alle regelingen variabele beloningen” over 2012 “op nul euro te zetten”.

Volgens de controleafdelingen voldeed het uitkeren van variabele beloning niet aan de met de vakbonden overeengekomen  randvoorwaarden en werd het “onwenselijk en onverantwoord” geacht om tot uitbetaling over te gaan nu het bedrijf was genationaliseerd.

Beperkte invloed

Bij de randvoorwaarden hanteert  SNS Reaal onder meer de kernkapitaalratio van de bank die ultimo 2012 op 6,1 lag, onder de daarvoor gestelde norm. De bonden gaan hier niet mee akkoord en stappen naar de rechter. Volgens hen had  SNS Reaal op grond van het reglement niet eerder dan in maart 2013 het kernkapitaal moeten peilen toen de bank al genationaliseerd. Bovendien zou uitkering van de variabele beloning maar een zeer beperkte invloed hebben gehad op het kernvermogen.

Peildatum

De rechtbank gaat in haar uitspraak niet mee in de twist tussen beide partijen over de juistheid van de peildatum, maar stelt zich op het standpunt dat bij het beoordelen van de financiële toestand van de groep moet worden bekeken “hoe de kengetallen zicht hebben ontwikkeld in de periode waarin de aanspraak op variabel beloning is verworven en in de tijd die daarna -tot en met de uitbetaling- is verstreken.”

Strikter

De kantonrechter wijst ook op de gedifferentieerde en proportionele benadering die de Regeling Beheerst Beloningsbeleid (RBB) beoogt met het beloningsbeleid voor medewerkers ‘wier werkzaamheden het risicoprofiel van de financiële ondernemingen materieel beïnvloeden. “Deze benadering brengt mee  (…) dat zal worden onderscheiden naar omvang van de betreffende financiële ondernemingen en de complexiteit van hun bedrijfsactiviteiten, maar ook dat voor medewerkers in hogere posities die grotere risico’s nemen de vereisten strikter moeten worden toegepast in dan werkennemers in lagere echelons, zoals verkoopmedewerkers.”

Dwangsom

SNS Reaal moet het variabele loon voor de drie medewerkers nu alsnog betalen. Hierbij geldt een dwangsom van € 100 per dag per medewerker met een maximum van € 250.000. Ook moet de bankverzekeraar € 10.000 afzonderlijk betalen als schadevergoeding aan de drie betrokken vakbonden. De rechter maakt echter ook expliciet duidelijk dat de hele buitendienst van SNS Reaal hun bonussen mogen ontvangen.

De uitspraak was op 5 maart.

Reageer op dit artikel