nieuws

Overdrachtsbelasting niet in strijd met rechten van de mens

Branche

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep geoordeeld dat het heffen van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Overdrachtsbelasting niet in strijd met rechten van de mens

Twee huizenkopers waren een rechtszaak begonnen tegen de Belastingdienst. Zij hadden op 6 juni 2011 een woning gekocht, vlak voordat de overdrachtsbelasting werd teruggebracht van 6% naar 2%. Zij claimden bij de rechtbank Noord-Nederland dat het betalen van overdrachtsbelasting een inbreuk is op het recht van eigendom en dat het verlagen van die belasting met terugwerkende kracht tot 15 juni 2011 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod, zoals vastgelegd in het EVRM. De rechtbank heeft die bezwaren in april vorig jaar ongegrond verklaard.

Niet toetsbaar
Het hof bevestigt nu de uitspraak van de rechtbank. het heffen van overdrachtsbelasting kan niet worden getoetst aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin het eigendomsrecht is vastgelegd. “Naar het oordeel van het Hof valt de nationale heffing van overdrachtsbelasting niet binnen het toepassingsgebied van het Unierecht.”

Geen schending EVRM
De rechten van de mens zijn evenmin in het geding, vindt het gerechtshof. “Volgens vaste jurisprudentie tast artikel 1 Eerste Protocol EVRM uitdrukkelijk niet het recht van de verdragsluitende staten aan om belasting te heffen, mits daarbij de in het EVRM gegarandeerde rechten worden gerespecteerd. Vaststaat dat de heffing van overdrachtsbelasting is vastgelegd in een wet en dat de belasting wordt geheven van eenieder die een onroerende zaak, in dit geval een woning, verkrijgt. Er is dan geen sprake van een individuele en buitensporige last voor belanghebbende, noch van schending van enig in het EVRM gegarandeerd recht.”

Reageer op dit artikel