nieuws

Lagere pensioenpremies en pensioenopbouw in 2014

Branche

Senior GolferIn 2014 zijn de pensioenpremies voor het eerst in lange tijd gedaald. Dat blijkt uit een enquête die De Nederlandsche Bank heeft gehouden onder 25 grote pensioenfondsen. Deze daling hangt onder meer samen met de verlaging van de pensioenopbouw. Ook vindt er in 2014 gemiddeld weer een geringe toename van de pensioenaanspraken en –uitkeringen plaats.

In 2013 bedroeg de totale pensioenpremie van de geënquêteerde fondsen nog 19,2% van het salaris, terwijl dit percentage in 2014 was gedaald naar 17,6%. Vooral de werkgeverspremies maakten een sterke daling door, van 12,5% naar 11,2% van het salaris. Deze daling was het sterkst bij de ondernemingspensioenfondsen. Bij deze fondsen is de werkgeverspremie altijd een stuk hoger dan bij bedrijfstakpensioenfondsen.
De daling van de pensioenpremies hing samen met de verlaging van de opbouwpercentages door verschillende pensioenfondsen. Het fiscaal maximale opbouwpercentage in een middelloonregeling is per 1 januari 2014 verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Het gemiddelde opbouwpercentage daalde mede hierdoor van 1,99% in 2013 naar 1,93% in 2014.

Indexatie

Uit de enquête blijkt dat de pensioenaanspraken van actieve deelnemers in 2014 gemiddeld met 0,4% toenemen. Bij pensioengerechtigden en slapers vindt een toeslagverlening van 0,2% plaats. In 2013 kregen pensioengerechtigden een gemiddelde toeslag van 0,1%. Bij actieve deelnemers vond in 2013 gemiddeld geen indexatie plaats. De totale opgelopen indexatie-achterstand sinds 2007 bedraagt ongeveer 9 procent.

Reageer op dit artikel