nieuws

‘DNB had onvoldoende oog voor risico’s SNS Reaal’

Branche

De minister van Financiën heeft op 1 februari 2013 de Interventiewet juist toegepast bij de nationalisatie van SNS Reaal. Een andere oplossing was op dat moment niet voorhanden, zo concludeert de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal. DNB heeft volgens de commissie echter grote steken laten vallen: de toezichthouder had geen oog voor de risico’s van de expansiedrift van SNS Reaal.

‘DNB had onvoldoende oog voor risico’s SNS Reaal’

 "Zou niet tot nationalisatie zijn besloten, dan zou dat voor de Nederlandse samenleving hogere kosten hebben meegebracht. Bij nationalisatie op basis van de Interventiewet konden de aandeelhouders, de houders van achtergestelde leningen en de financiële sector bijdragen aan het opvangen van de kosten van de redding van SNS Reaal, een voor de Nederlandse financiële sector systeemrelevante bank en financiële instelling." De Evaluatiecommissie bestaat uit mr. Rein Jan Hoekstra en dr. Jean Frijns. Zij voerden dit onderzoek uit in opdracht van de minister van Financiën en de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank.

Onvoldoende oog

Opvallend is dat de commissie de vraag of het ministerie van Financiën en DNB tijdig en effectief hebben gereageerd op de problemen van SNS Reaal "niet met een volmondig ja " kan beantwoorden. "DNB heeft als toezichthouder onvoldoende oog gehad voor de risico’s van de op uitbreiding en overnames gerichte strategie van SNS Reaal in de periode tussen 2006 en 2009. Deze expansie heeft de buffers van SNS Reaal verzwakt en het risicoprofiel van de bankverzekeraar juist verhoogd." De toezichthouder zou bovendien de samenhang van "een aantal op de top van de markt verworven aanwinsten door SNS Reaal en de hiermee gepaard gaande risico’s niet voldoende onderkend" hebben.
Ook het ministerie van Financiën krijgt een veeg uit de pan. "Het ministerie heeft nagelaten zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het schoon schip maken bij SNS Reaal dat door de financiële crisis in zwaar weer was terechtgekomen en bij de Staat moest aankloppen voor steun. Van eind 2008 tot eind 2011 is de verantwoordelijkheid voor een ingrijpende en nodige herstructurering in de eerste plaats bij de raad van bestuur en de raad van commissarissen van SNS Reaal gelegd."
Toen eind 2011 bij DNB duidelijk was dat SNS Reaal in moeilijk vaarwater zat, duurde het volgens de Evaluatiecommissie nog ruim een jaar voor de uiteindelijke nationalisatie. "Verkoop of afsplitsing van delen van SNS Reaal waren wellicht vanaf 2009 mogelijk geweest, maar bleken in 2012 geen haalbare kaart meer te zijn." Pas in de tweede helft van 2012 nam het ministerie van Financiën de regie over.  Te laat, concludeert de Evaluatiecommissie die SNS Reaal een voorbeeld  noemt van "een klassieke bankcrisis waarbij het vertillen aan een beperkt deel van de activiteiten leidt tot uitholling van het hele bedrijf."

Aanbevelingen

De Evaluatiecommissie beveelt de minister van Financiën aan bij staatssteun voortaan duidelijkere eisen te stellen en een trustee aan te wijzen. "Dit in plaats van overheidscommissarissen die een onmogelijke positie hebben en ineffectief zijn gebleken om het publieke belang te waarborgen." Bij DNB moet volgens de commissie een duidelijker bestuursvorm worden gekozen. "De president moet eindverantwoordelijk zijn en is en ook extern aanspreekpunt voor het toezicht op financiële instellingen, naast zijn andere taken."
 
 

Reageer op dit artikel