nieuws

AFM: ‘Nieuw model verkleint kans op uitschieters in volmachtbeloning’

Branche

De AFM en het Verbond zijn positief over het nieuwe beloningsmodel dat is uitgewerkt door een aantal verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Michiel Denkers van de AFM zegt dat het nieuwe model het risico op niet-passende beloningen in grote mate verkleint.

AFM: ‘Nieuw model verkleint kans op uitschieters in volmachtbeloning’

Volgens de AFM geeft het model, op voorwaarde van succesvolle implementatie, een goede invulling aan de norm voor een passende volmachtbeloning. De toezichthouder zegt recent een verkennend onderzoek gedaan te hebben naar de beloning van gevolmachtigde agenten. Daarbij werden ‘grote uitschieters in beloningen’ geconstateerd: commissies tot bijna 40% van de bruto premie tegenover een gemiddelde volmachtbeloning die 8,4% van de bruto premie bedroeg.
Zorgen
Michiel Denkers, hoofd toezicht AFM: “Wij hebben eerder onze zorgen geuit dat de gangbare beloningsmodellen geen goede waarborgen kennen voor de passendheid van de beloning, en daarmee het risico van sturing met zich mee brengen. Ons onderzoek laat zien dat die zorg gegrond is. We zien soms grote uitschieters in beloning, terwijl daar weinig tot geen extra werkzaamheden tegenover staan. Het is dan ook goed dat een aantal marktpartijen, zowel verzekeraars als gevolmachtigde agenten, het voortouw heeft genomen om tot een nieuw model te komen. Dit model is een goede invulling van de open norm en verkleint het risico op niet passende beloningen in grote mate. Daarnaast biedt het model volgens de initiatiefnemers voldoende ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Wij rekenen erop dat andere partijen dit nieuwe model overnemen.”
Verbond
Ook het Verbond heeft ‘met voldoening’ kennis genomen van het nieuwe model. “Het Verbond is, zoals bekend, altijd voorstander geweest van een tarief dat een directe relatie legt tussen werkzaamheden en beloning. De AFM heeft zich in haar interpretatie van januari 2013 ook zo opgesteld: een op activiteiten gebaseerd tarief is het meest passende model en kent de minste risico’s, hoewel een waardegerelateerd model met stevige waarborgen ook mogelijk blijft. Het volmacht-beloningsmodel van de groep initiatiefnemers treft daarin een goede balans.” Het Verbond wijst er op dat in het position paper ‘Visie op een toekomstbestendig volmachtbedrijf’ van Verbond en NVGA al werd gewezen op de risico’s die waren verbonden aan het oude beloningsmodel. “Met het nu gepresenteerde volmachtbeloningsmodel worden verkeerde prikkels voorkomen en wordt een goede invulling gegeven aan de passendheidsnorm van artikel 86e BGFO.”

Reageer op dit artikel