nieuws

Geen AFM-richtsnoeren over algemene zorgplicht

Branche

De algemene zorgplicht die in de Wft wordt opgenomen, is puur bedoeld als vangnet. Er komen geen nadere ministeriële regels of beleidsregels van de AFM die deze verder gaan invullen. Dat zegt Dijsselbloem in de memorie van antwoord behorend bij de wijzigingswet financiële markten 2014.

Geen AFM-richtsnoeren over algemene zorgplicht

“De publiekrechtelijke verankering van de algemene zorglicht is bedoeld als aanvulling op het systeem van consumentenbescherming en als vangnet indien specifieke regels ontbreken”, aldus Dijsselbloem. De regering verwacht niet dat deze verankering van de zorgplicht zal leiden tot het ‘achteroverleunen’ van consumenten. Bepaalde partijen waren daar huiverig voor. Dijsselbloem: “De algemene zorgplicht ontslaat de consument niet van zijn eigen verantwoordelijkheid. Het ‘in acht nemen van de belangen van de consument’ betekent niet dat de financiële dienstverlener te allen tijde ervoor verantwoordelijk is dat de consument ook daadwerkelijk een passende beslissing neemt. Daarnaast geldt op basis van het civiele recht reeds een zorgplicht voor financiële dienstverleners; de algemene zorglicht heeft niet als doel om een verdergaande verplichting te introduceren.”

Extra regels
De regering is niet van plan om nadere regels te stellen, dan wel aan de AFM over te laten om beleidsregels op te stellen om de algemene zorgplicht verder in te vullen. Dat zou afbreuk doen aan het vangnetkarakter van de generieke zorgplicht, zegt Dijsselbloem.  “Daarom ligt het ook minder voor de hand dat de AFM op korte termijn beleidsregels en andere richtsnoeren publiceert om op voorhand een eigen interpretatie van de algemene zorgplicht te geven. Het is wel denkbaar dat de AFM, aan de hand van eventuele concrete gevallen waarin zij schendingen van de zorgplicht heeft gesignaleerd en handhavend heeft opgetreden, richtsnoeren of beleidsregels publiceert waarin zij haar handhavingsbeleid ten aanzien van bepaalde gedragingen bekendmaakt.”

Productontwikkeling
Dijsselbloem heldert verder de bevoegdheid van de AFM op in het kader van het productontwikkelingsproces. Bepaalde partijen vragen zich af of de algemene zorgplicht leidt tot een ‘productgoedkeuringsproces’ bij de toezichthouder. Dijsselbloem: “De AFM kan toezicht houden op het productontwikkelingsproces van financiële ondernemingen en indien nodig eisen stellen aan dit proces. Het gaat daarbij niet om een voorafgaande goedkeuring van producten door de AFM. Een dergelijk ‘productgoedkeuringsproces’ wordt door de regering (nog steeds) niet wenselijk geacht. Ook de algemene zorgplicht verruimt de bevoegdheden van de AFM in het kader van het productontwikkelingsproces niet.”

Reageer op dit artikel