nieuws

‘Aanbieder bepaalt zelf wie voor hem bemiddelt’

Branche

Aanbieders mogen zelf de keuze maken welke financieel dienstverleners zij accepteren als bemiddelaar. Dat stelt Bureau D&O naar aanleiding van de discussie over nut en noodzaak van de samenwerkingsovereenkomst. "In onze visie mag een aanbieder zelf beslissen met welke financieel dienstverleners hij wel of geen bemiddelaarsrelatie wenst aan te gaan. Met de belangrijke kanttekening dat deze afweging op geen enkele wijze mag zijn gebaseerd op het wel of niet voldoen aan volumeafspraken."

‘Aanbieder bepaalt zelf wie voor hem bemiddelt’

Een aanbieder moet transparant zijn over prijs en inhoud van de financiële producten die worden aangeboden, vindt D&O. De informatie moet voor iedereen makkelijk te vinden zijn. "Uitgaande van de aanname dat een aanbieder transparant is over de specificaties van de financiële producten die hij voert, mag het naar het oordeel van Bureau D&O niet uitmaken of deze informatie wordt ingewonnen door een consument of door de vertegenwoordiger van deze consument." Een aanbieder moet dus ook een adviseur informeren over zijn financiële producten. "Dit gaat echter niet zo ver dat de aanbieder op eigen initiatief elke financieel dienstverlener ongevraagd over deze specificaties en mutaties hierin, proactief moet informeren."
Imagoschade
Aanbieders mogen wel kiezen met welke financieel dienstverleners zij al dan niet een relatie als bemiddelaar willen aangaan, stelt D&O. Het adviesbureau wijst op mogelijke imagoschade als een onafhankelijk bemiddelaar door zijn handelen of nalaten de belangen van een consument schaadt. "Vanuit de bescherming van de eigen naam heeft elke aanbieder dus een belang om alert te zijn op de vraag met welke financieel dienstverleners wel en niet een relatie wordt aangegaan."
Eigen verantwoordelijkheid
Bovendien heeft de AFM niet de middelen om actief op te treden tegen elke financieel dienstverlener die de belangen van consumenten schaadt. "Op dat punt mag juist van aanbieders verwacht worden dat zij ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen." D&O vindt dat ook in het belang van adviseurs: "De ‘goede’ adviseurs zouden het aanbieders juist kwalijk moeten nemen dat zij willens en wetens bemiddeling blijven accepteren van die financieel dienstverleners die blijk geven de belangen van de klant minder nauw te nemen." Verder mag een aanbieder afwegen of de bemiddelaar bekwaam genoeg is om de totstandkoming van het product op een kwalitatief voldoende niveau te begeleiden.
Vragen
De klant heeft recht op informatie over lopende producten. "Uitgaande van dit recht op informatie van de klant, menen wij dat de aanbieder deze vragen dan ook moet beantwoorden als het niet de klant zelf maar de vertegenwoordiger van de klant is die deze vraag stelt." Daarbij is niet van belang of aanbieder en financieel adviseur met elkaar samenwerken.
Specifieke afspraken
Samenwerkingsvoorwaarden zijn niet relevant voor uitsluitend het onderdeel adviseren, zegt D&O. "Maar wanneer het gaat om bemiddeling gaat er een nadrukkelijke relatie ontstaan tussen aanbieder en bemiddelaar. In die situatie zal de bemiddelaar ook toegang krijgen tot bepaalde faciliteiten. In de situatie van bemiddeling kan het zinvol zijn om specifieke afspraken te maken die zowel in het belang van de klant zijn, maar zeker ook in het belang van de bemiddelaar. Ten aanzien van dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht over goede afspraken over het communicatietraject in de driehoek klant/aanbieder/adviseur."

Reageer op dit artikel