nieuws

Toezichtbijdrage AFM stijgt gemiddeld 31%

Branche

De overheid stopt met het bijdragen aan de bekostiging van het toezicht op financiële markten door AFM en DNB. Het door de sector te betalen bedrag aan toezichtkosten stijgt daardoor met 31,5% voor de AFM en 14,5% voor DNB. Welke partijen welk deel gaan betalen is nog niet bekend.

Toezichtbijdrage AFM stijgt gemiddeld 31%

Die percentages staan in de toelichting bij de Wijzigingswet financiële markten 2015, die nu ter consultatie voorligt aan de markt. De Rijksoverheid bespaart daarmee € 20 mln voor de AFM en € 18,8 mln voor DNB. "De afschaffing van de overheidsbijdrage leidt tot navenant hogere kosten voor onder toezicht staande instellingen", staat in de memorie van toelichting. Het totaal aan de sector door te berekenen bedrag aan toezichtkosten stijgt voor de AFM naar € 83,4 mln (€ 63,4 mln), dat is een stijging van 31,5%. Voor DNB gaat het bedrag dat de sector moet ophoesten naar € 148,3 mln (€ 129,5 mln), een stijging van 14,5%.
De wijze waarop de kosten zullen neerslaan, is nog niet bekend en zal, zodra mogelijk, apart worden geconsulteerd aldus Financiën. Duidelijk is dat de procentuele verschillen voor onder toezicht staande instellingen kunnen afwijken van het gemiddelde. "De mate waarin is mede afhankelijk van het aandeel waarin de overheidsbijdrage thans voorziet in de financiering van een toezichtcategorie. Zo zullen instellingen in toezichtcategorieën waarvan de kosten van het doorlopend toezicht nu nog bovengemiddeld worden gefinancierd vanuit de overheidsbijdrage, relatief meer kosten krijgen doorberekend dan de instellingen in toezichtcategorieën die nauwelijks vanuit de overheidsbijdrage worden gefinancierd. Algemeen uitgangspunt daarbij is dat een toezichtcategorie de kosten van het op die categorie uit te oefenen toezicht in principe zelf dient te financieren."
De overheidsbijdrage was in 2012 nog begroot op € 29 mln en daalde in 2013 al naar € 20 mln. Al in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 29 oktober 2012 werd besloten tot afschaffing van de overheidsbijdrage. "Bij de vaststelling van de nieuwe (hogere) tarieven zullen kleinere partijen zoveel mogelijk worden ontzien", luidde toen de tekst van het regeerakkoord.

Reageer op dit artikel