nieuws

Op volle toeren…

Branche

Bij Financiën draait het wetgevingsproces op volle toeren. De inkt van de laatste wijzigingen in de voorgestelde Wijzigingswet financiële markten 2014 was amper droog of er lag een voorstel voor een nieuwe wijzigingswet.

Op 14 augustus werd de Wijzigingswet financiële markten 2015 ter consultatie aangeboden.
Consultatiedocument
In het vorige voorstel ontmoette het door de Raad van State gekraakte voornemen om een generieke zorgplicht in te voeren veel kritiek. Van professionals in de verzekeringsbranche, vanuit de advocatuur én de wetenschap. Dijsselbloem wil echter van geen wijken weten. Als het aan hem ligt, komt er een algemene zorgplicht. Weliswaar iets afgezwakt, maar toch. Genoeg daarover. Nu is het consultatiedocument aan de orde. Dat bevat het voorstel om het recht op premie-incasso af te schaffen. Dit voorstel lijkt het voorlopige sluitstuk van de discussie of portefeuillerechten nog van deze tijd zijn. Althans, waar het Financiën betreft. Binnen de branche zal er het laatste woord nog niet over gesproken zijn.
Recht op premie-incasso
Het recht op premie-incasso stamt uit de tijd dat premies nog contant werden geïnd. Daardoor was er regelmatig klantcontact en daarmee het perspectief op productie. Voor verzekeringstussenpersonen dus een belangrijk gegeven. Maar niet minder voor verzekeraars. Geen wonder dat het incasseren van premies in de WAb werd vastgelegd als een bij de tussenpersoon berustende taak. Een wettelijke taak, wel te verstaan. Dus niet berustend op lastgeving. Op dat punt gaat de wetgever volgens mij in de fout. In het consultatiedocument stelt hij dat een bemiddelaar niet langer een lasthebber is van de verzekeraar, maar opdrachtnemer van de cliënt. De wetgever maakt daarbij nóg een fout. Hij stelt dat deze verandering het gevolg is van de nieuwe verhoudingen in de markt beoogd met de invoering van het provisieverbod. Niets is minder waar.
Transitie naar opdrachtnemer
Aanvankelijk waren verzekeringstussenpersonen handelsagenten. Ik schreef daarover in mijn proefschrift. Als zodanig moesten zij verzekeringen sluiten voor hun principaal ­­- de verzekeraar. Naarmate zij zelfstandiger werden, veranderde ook hun juridische positie. In het laatste kwart van de vorige eeuw ontwikkelden zij zich tot opdrachtnemer van hun klanten. Lang voordat er een provisieverbod bestond. Als de redenering van Financiën zou kloppen, is deze transitie voorbijgegaan aan de bemiddelaar in niet onder het provisieverbod vallende verzekeringen. Die zou dus een lasthebber van de verzekeraar zijn. Dus geen opdrachtnemer van zijn klanten. Daar zullen schadeverzekeraars niet blij mee zijn, want als lasthebber zijn deze bemiddelaars hun hulppersoon. En zij zijn aansprakelijk voor de door hun hulppersonen gemaakte fouten…

Reageer op dit artikel