nieuws

Intermediair verliest recht premie-incasso

Branche

Het recht op premie-incasso past niet in de nieuwe verhoudingen in de markt. Toch blijft de mogelijkheid bestaan dat bemiddelaars premies incasseren voor verzekeringen die onder het provisieverbod vallen. Dit dient alleen wel expliciet overeengekomen te worden tussen verzekeraar en bemiddelaar. Dat staat in de memorie van toelichting op de wijzigingswet financiële markten 2015 die ter consultatie voorligt.

Intermediair verliest recht premie-incasso

Het recht op premie-incasso past niet in de nieuwe verhoudingen in de markt, beoogd met het provisieverbod, aldus de minister van Financiën. "De bemiddelaar is daarin namelijk niet langer een lasthebber van de verzekeraar, maar opdrachtnemer van de cliënt. Voor de verzekeringen onder het provisieverbod geldt daarom dat premie-incassorecht bij andere verzekeringen dan schadeverzekeringen overbodig is." In artikel 4:104 Wft zal worden opgenomen dat (tenzij anders wordt overeengekomen) bij schadeverzekeringen de bemiddelaar voor de verzekeraar het incasso van de premies verzorgt. Dit geldt niet voor betalingsbeschermers of individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, voor zover die als schadeverzekeringen kwalificeren. Deze vallen immers ook onder het provisieverbod.

Geen recht, wel mogelijkheid
De mogelijkheid dat de bemiddelaar premies voor verzekeringen incasseert blijft bestaan voor verzekeringen die onder het provisieverbod vallen, alleen dient dit overeengekomen te worden tussen verzekeraar en bemiddelaar, aldus de minister. De verrekening van de geïnde premies verloopt via een rekeningcourantverhouding waardoor een financiële band wordt gecreëerd tussen aanbieder en bemiddelaar. De bekende angst voor sturing doet hier opgeld. "Om sturing te voorkomen die in de weg kan staan aan het handelen in het belang van de klant door de bemiddelaar, kunnen op grond van artikel 4:15 Wft bij algemene maatregel van bestuur voorwaarden worden gesteld over premie-incasso door de bemiddelaar ten aanzien van verzekeringen die onder het provisieverbod vallen. In de praktijk zal moeten worden bezien of hiermee de beoogde modernisering zal slagen", aldus de minister.

Reageer op dit artikel