nieuws

Informatiesysteem opmaat voor diplomaregister

Branche

Om de nieuwe vakbekwaamheidsregels goed te borgen, introduceert minister Dijsselbloem een informatiesysteem dat gekoppeld wordt aan de centrale examenbank en “alle gegevens bevat die nodig zijn om vast te stellen of tot afgifte van een diploma kan worden overgegaan”. De bewaarde gegevens zullen op een later moment worden gebruikt voor een diplomaregister.

Informatiesysteem opmaat voor diplomaregister

Dijsselbloem schrijft dat in de Nota van Wijziging op de Wijzigingswet financiële markten 2014. Voor zowel de examinering van de initiële examens als de PE-examens zal een centrale examenbank met vragen worden ontwikkeld, schrijft hij. Deze examenbank zal ook voor de examinering zelf worden gebruikt: examens zullen voortaan binnen de geautomatiseerde omgeving van de examenbank worden afgelegd. Het is de bedoeling dat gegevens over afgelegde examens worden doorgeleid naar een nieuw in te voeren informatiesysteem, waarin alle gegevens met betrekking tot de kandidaat worden bijgehouden en bewaard. Erkende exameninstituten moeten over deze gegevens kunnen beschikken. “Het is van belang dat het informatiesysteem alle gegevens bevat die nodig zijn om vast te stellen of tot afgifte van een diploma kan worden overgegaan”, zegt Dijsselbloem. Een exameninstituut moet bijvoorbeeld kunnen beoordelen of de kandidaat wel in aanmerking komt voor een PE-examen. “Immers indien een kandidaat niet binnen 36 maanden een PE-examen met goed gevolg aflegt, dient deze een bijzonder examen af te leggen dat in zekere zin het karakter heeft van een inhaalexamen waarin de actualiteiten sinds het laatste afgelegde examen worden getoetst. Het is derhalve voor een efficiënte werking van de centrale examenbank nodig dat exameninstituten de beschikking hebben over gegevens met betrekking tot de door een kandidaat afgelegde examens en behaalde beroepskwalificaties. Dit maakt een koppeling van de centrale examenbank met het informatiesysteem noodzakelijk”, aldus de minister.
Diplomaregister
De bewaarde gegevens in het informatiesysteem zullen op een later moment worden gebruikt voor een diplomaregister, kondigt de minister aan. “Het diplomaregister moet nog worden opgezet, naar verwachting zal dit in 2014 in gang worden gezet met beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2015. In het register kan worden nagegaan of de persoon in kwestie de juiste diploma’s bezit en derhalve over de vereiste vakbekwaamheid beschikt.”

Inburgering
De ontwikkeling en het (feitelijk) beheer van de centrale examenbank en het informatiesysteem zal aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) worden uitbesteed. “Daarbij zal ook worden gekeken naar de ervaringen van DUO bij de vormgeving van een informatiesysteem dat reeds in het kader van inburgeringsexamens is ontwikkeld”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel