blog

Tien vragen ten behoeve van de evaluatie verbod op provisie

Branche

Tien vragen ten behoeve van de evaluatie verbod op provisie

Het centrale doel van het in 2013 ingevoerde verbod op provisie is het streven dat consumenten tot een betere besluitvorming (kunnen) komen rondom de aanschaf van financiële producten.In 2017 wordt het verbod op provisie geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal het de kunst zijn om emotie, belangen en feiten te scheiden. Veel partijen zullen proberen via de evaluatie ‘hun gelijk’ te behalen. De inhoud en de wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd zal dan ook bepalend zijn voor de uitkomst van deze evaluatie.

Om tot een goede evaluatie te komen is het belangrijk vooraf goed na te denken welke vragen in de evaluatie beantwoord moeten worden. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de inventarisatie van mogelijk relevante vragen.

  1. In welke mate heeft het niet langer betalen van provisie inclusief allerhande bonussen geleid tot een evenredige daling van tarieven en premies aan de zijde van aanbieders?
  2. Heeft het verbod op provisie geleid tot minder adviesmomenten? Zo ja, is hierbij een verschil te zien tussen consumenten uit de verschillende inkomensklassen?
  3. Heeft het verbod op provisie (mede) geleid tot een daling of stijging van het aantal afgesloten financiële producten? Zo ja, in welke mate per product? Wordt deze daling of stijging als maatschappelijk gewenst ervaren?
  4. Het verbod op provisie is primair ingegeven door de wens om te voorkomen dat aanbieders sturing geven aan het advies van de adviseur. Hebben aanbieders na het verbod op provisie andere sturingsmechanisme ingevoerd of geïntensiveerd? Zo ja, op welke wijze en met welk resultaat?
  5. Hoe is sinds de invoering van het verbod op provisie de ontwikkeling per productcategorie van gebonden productie en ongebonden productie? In de praktijk wordt onder gebonden productie verstaan: nieuwe productie, waarbij de consument bij het advies en de bemiddeling te maken heeft met personen die direct of indirect verbonden zijn met de aanbieder bij wie het financiële product wordt gesloten.
  6. Het verbod op provisie is mede ingevoerd om de adviseur nadrukkelijker te positioneren aan de zijde van de consument. Is, gelet op deze doelstelling, er reden om het gebruik van de begrippen ‘adviseur’ en ‘advies’ dan ook wettelijk te beperken tot partijen die hun advies baseren op een toereikend aantal verkrijgbare financiële producten? Een en ander conform de mogelijkheid die de Morgage Credit Directive aan de Europese lidstaten biedt?
  7. Wat is de invloed van het verbod op provisie op de ontwikkeling van de nazorg? Wat is de juridische positie van de consument ten aanzien van het recht op nazorg bij een beloningssysteem gebaseerd op provisie en bij een beloningssysteem gebaseerd op een directe beloning? Wordt de invloed van het verbod op provisie op de ontwikkeling van de nazorg geacht in het belang van de consument te zijn?
  8. Wat is de ratio om voor provisie op consumptief krediet als wettelijk verplichte beloningsvorm te handhaven en voor hypothecair krediet te verbieden?
  9. Kan bij bepaalde financiële producten worden geconstateerd, dat de invoering van de direct door de consument te betalen adviesvergoeding leidt tot een scherpere afweging aan de zijde van de klant over de noodzaak om een financieel product aan te schaffen? Zo ja, leidt dit dan bij die producten tot een hogere anti-selectie. Zo ja, wat is hiervan het effect op de premie? In welke mate is dit anti-selectiemechanisme te verwachten indien tot uitbreiding van het verbod op provisie voor schadeverzekeringen wordt overgegaan?
  10. In welke mate kunnen eventueel negatieve effecten van het verbod op provisie worden weggenomen door financieel dienstverleners de keuze te bieden tussen directe beloning en een transparante opslag op de premie te berekenen over (een deel van) de looptijd van het financiële product? In welke mate zou een dergelijke keuze de doelstelling die met de invoering van het verbod op provisie wordt beoogd, ondermijnen?

Het zijn tien vragen. Iedereen uit het vak zal zijn eigen ideeën hebben over de antwoorden. Maar die zijn subjectief. De waarde van een goede evaluatie is nu juist om te proberen de feiten boven tafel te krijgen. Er zijn veel meer vragen te stellen.

Noot van de redactie: de komende weken zal am: meerdere prominenten uit de branche vragen om alvast een voorschot te nemen op de evaluatie van het provisieverbod. Houd am:web in de gaten voor hun meningen.

Reageer op dit artikel