blog

Solvency II: Waar staan we nu?

Branche

Solvency II: Waar staan we nu?

Het zoemt al enige tijd rond in de sector: Solvency II komt er na lang wachten eindelijk aan. Maar wat is het precies? En wat betekent de invoering ervan voor de sector? Directeur Leo de Boer en adviseur Europese Zaken Maria van Duijvenbode van het Verbond van Verzekeraars laten in de aanloop naar 1 januari 2016 maandelijks hun licht schijnen over Solvency II.

In mijn vorige blog heb ik toegelicht hoe het nieuwe toezichtregime, Solvency II, nu precies in elkaar zit. Collega Maria van Duijvenbode heeft in haar blog de Europese context uit de doeken gedaan. Over een half jaar wordt Solvency II echt van kracht, dus de vraag ligt voor de hand: waar staan we nu?

Generale repetitie in volle gang
Onzichtbaar achter de schermen zijn verzekeraars en toezichthouders al druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe toezichtregime. Dit vindt plaats in wat door de Europese toezichtautoriteit EIOPA “de voorbereidende fase” wordt genoemd. In dat kader hebben verzekeraars naast de reguliere Wft verslagstaten ook Solvency II staten ingeleverd bij de nationale toezichthouder DNB. Binnen het Verbond van Verzekeraars noemen we dit de ‘’parallel run’’: alle door verzekeraars ingediende kwantitatieve informatie is gebaseerd op echte Solvency II cijfers, alsof het al zover is dus. Alleen: de toezichthouder kan en mag er formeel niet op handhaven, omdat op dit moment de huidige Wft (Wet op het financieel toezicht) nog van kracht is. Maar het is natuurlijk geen vrijblijvende oefening. De eerste echte officiële rapportage op grond van Solvency II vindt overigens pas in 2017 plaats, over boekjaar 2016. Maar om te kunnen rapporteren moeten alle interne processen natuurlijk wel goed zijn ingeregeld.

En de niet Solvency II verzekeraars?
Voor de verzekeraars die naar omvang of aard van activiteiten niet onder de Solvency II richtlijn vallen, is een nationaal regime ingesteld: Solvency II Basic. In de Wft overigens omschreven als ‘’verzekeraars met beperkte risico omvang’’. De grensbedragen om onder Solvency II te vallen zijn minimaal 5 miljoen euro bruto premie p/j en 25 miljoen euro technische voorzieningen. Verder zijn verzekeringen ‘’in natura’’ uitgesloten van de werkingssfeer van de Solvency II richtlijn. Om te voorkomen dat er twee geheel verschillende regimes zouden gelden, hebben het ministerie van Financiën en DNB ervoor gekozen om voor alle verzekeraars zoveel mogelijk hetzelfde toezichtregime te hanteren, zij het voor de kleinere een proportioneel lichter regime, ‘’Basic’’ genaamd, waarvoor vrijstellingen en vereenvoudigingen gelden.

De verzekeraars onder “Basic” bereiden zich op dit nieuwe regime voor door middel van een ‘’dry run’’ van Solvency II Basic rapportages. Voor de hele kleine (met minder dan 1 miljoen euro bruto premie p/j, 5 miljoen euro technische voorzieningen en een maximale schadelast of uitvaart van 10.000 euro) zal een vrijstellingsregeling gelden. Wie voor een vrijstelling opteert valt niet meer onder DNB toezicht, overigens nog wel onder AFM toezicht.

Hoe zit het met de proportionaliteit van dit alles?
Het nieuwe Europese toezichtregime gaat uit van een geharmoniseerde aanpak in alle 28 Europese lidstaten, maar een ‘’one size fits all’’ is natuurlijk niet mogelijk gezien de diversiteit van het verzekeringslandschap. Daarom is in de Solvency II richtlijn nadrukkelijk het proportionaliteitsbeginsel opgenomen. Dat betekent dat wordt gekeken naar de aard, omvang en complexiteit van de risico’s van de verzekeringsactiviteiten. Omvang is dus maar één van de drie criteria! Het beginsel kan dus zowel op kleinere als op grotere verzekeraars slaan. Het probleem met een beginsel als proportionaliteit is echter dat er geen generieke aanpak mogelijk is. In recente onderzoeken naar specifieke sleutelfuncties moest ook de toezichthouder erkennen dat het beginsel alleen in de vorm van maatwerk per individuele maatschappij concreet kan worden ingevuld. Een grote maatschappij kan een laag risicoprofiel hebben en een kleine niche maatschappij juist een hoog risicoprofiel, er zal dus steeds naar de werkelijke situatie gekeken moeten worden. Zowel in het Solvency II regime als in het Basic regime en het vrijstellingsregime is het proportionaliteitsbeginsel leidend.

En als Solvency II er eenmaal is, is het dan af?
Het zou een illusie zijn om te denken dat bij het van kracht worden van Solvency II per 1 januari aanstaande, dus over een half jaar, het werk gedaan is. Het eerste jaar zal voor alle betrokkenen, zowel verzekeraars als toezichthouders ongetwijfeld een soort proefjaar worden waarin nog niet alles perfect werkt. Verder zitten er in de Solvency II richtlijn en de onderliggende regelgeving nog enkele weeffouten en onvolkomenheden die eind 2018 in de zogenaamde ‘’review’’ door de Europese Commissie en EIOPA geadresseerd moeten worden. En verder staan ook de mondiale ontwikkelingen niet stil, er wordt al druk gewerkt aan Internationale Kapitaal Standaarden, die ongetwijfeld invloed zullen hebben op de Europese Solvency II wetgeving.

Reageer op dit artikel